注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

Nagho kaj Esperanto

Nagho por sano, Esperanto por amikeco

 
 
 

日志

 
 

Chu vi parolas Esperante? (22-28)  

2007-06-22 10:51:23|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

Chu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj Esperanto

     (22-28)

LA DUDEKDUA LECIONO

Vi estas amuza, sinjoro

- Marko: Bonan tagon, sinjorino!

- Barbara: Bonan... Bonan tagon. sinjoro!

- M: Mi jam de1onge ne vidis vin sinjorino Barbara. Dum 1a lastaj semajnoj mi forlasis nek unu kluban kunvenon de esperantistoj kun 1a espero, ke finfine mi renkontos vin en la kunvenejo, sed vane. Mi partorprenis ?iujn koncertojn en la filharmonio, ?ar mi esperis, ke eb1e tie mi vidos vin, sed vane. Kio estis kun vi?

- B: Mi estis malsana, grave ma1sana kaj dum multaj tagoj mi devis ku?i en la lito.

- M: Mi kompatas a1 vi, sinjorino... se mi scius pri via malsano...

- B: Se mi scius pri via ma1sano kion vi farus, se vi scius pri mia malsanon?

- M: Se mi konus vian precizan adreson, mi almena? transsendus florojn...

- B: Mia edzo estus tre feli?a!

- M: Vi ?iam parolas pri via edzo, kiu ja tute ne interesi?as pri vi!

- B: Kiu diris al vi ?i tion?

- M: Vi mem, sinjorino! Dum nia unua renkonto en 1a kafejo Aida".

- B: Ho, vi certe misa?dis a? miskomprenis min! Mia edzo estas tre kara; 1i nur ne interesi?as pri muziko.

- M: Ho, koncerne  muzikon! ?ar mi scias, ke vi tre ?atas a?skulti bonan seriozan muzikon en altnive1a p1enumo, mi a?etis 1astatempe stereofonian elektran gramofonon kaj mu1tajn interesajn diskojn. Mi esperas, ke vi iam vizitos min kaj kune kun mi a?skultos kelkajn kompona?ojn. Precipe mirinda estas 1a p1enumo de la Unua kon?erto fortepiana" de Czajkowski fare de ?wia-tos?aw Richter.

- B: Sed sinjoro, vi estas amuza! Kion vi imagas!

- M: Mi ne vo1is ofendi vin.

- B: Ne mankas al mi okazoj a?skulti bonan muzikon. Mi ?in povas a?skulti ?ie, 1a?vorte ?ie! En la filharmonio,en la radio, en la televido...

- M: Kia1 vi estas tiel ma1afab1a por mi, sinjorino? Vi estas malvarma kiel vintro, kaj nun ja estas printempo

- B: E?, vi estas amuza. Do bone, mi renkonti?os kun vi... ?u hodia? posttagmeze vi havas tempon?

- M: Kompreneble!

- B: Nun mi estas okupita, mi havas unu aran?endan aferon, sed post du horoj mi povos renkonti?i kun vi.., eb1e ?i tie, kie ni nun staras, anta? la magazeno kun juvela?o?

- M: Bone, mi atendos vin. Mi dankas, sinjorino Barbara! Mi estas tre feli?a.

- B: Kaj nun mi jam devas foriri.?is la revido!

- M: ?is la revido,sed mi petegas bonvo1u ne forgesi!

- B: Mi ja diris al vi, ke mi estos.

 

Ne faru tiel tragikan mienon,sinjoro

- Barbara: Mi petas pardonon pro mia malfrui?o!

- Marko: Ne gravas. Sed vi elektis, sirjorino, ne tre bonan lokon. Kiam mi atendis ?i tie anta? la magazeno kun juvelajoj, mi aspektis kiel ?telisto, kiu atendas okazon por enrompi?i.

- B: Mi tre beda?ras vin, des p1i, ke vi atendis vane.

- M: Kiel do?

- B: Beda?rinde nia renkonto ?e la stereofonia elektra gramofono ne okazos. La aran?enda afero, pri kiu mi parolis anta?e, postulas, ke mi nepre vizitu mian amikinon. Estas ankora? io priparolenda kun ?i.

- M: ?u vere tio ?i estas farenda hodia?? ?u vi ne povas prokrasti la renkonton ?is morga??

- B: Denove vi estos amuza, Se mi diris al vi, ke tio ?i estas farenda hodia?, tio signifas, ke tio ?i vere estas farenda hodia?! Ne disputu kun mi, sinjoro!

- M: Kiel mi deziris ?i tiun renkonton duope. ?e mi ?io jam estas preta: 1a stereofonia elektra gramofono, diskoj, kafo, teo, kuketoj, floroj...

- B: Ne faru tie1 tragikan mienon, hodia? mi ne povas eb1e a1ifoje

- M: Alifoje? Kiam alifoje?

- B: Nunmomente estas malfaci1e diri. Permesu, sinjoro, mi adia?os vin.

- M: A1mena? permesu iom akompani vin.

- B: Sed ?ajnas al mi, ke ?uste komencas p1uvi. Tio ?i ne estas bona tempo por promenoj.

- M: Ne gravas, mi portos vian ombre1on. Finfine mi iam devus konfesi al vi, ke mi amas vin, vi estas mirinde bela, vi estas...

- B: Sinjoro! Mi neniel povas he1pi a1 vi. Via konduto komencas min nervozigi. Vi ja bone scias, ke mi havas edzon, kiun mi amas... Mi tre beda?ras vin, sed neniu estas sinjoro de sia koro. ?i tie mi adia?os vin. Ho,jam pli multe p1uvas. Vi trovi?as for de 1a strato, ?e kiu vi 1o?as. Vi malseki?os pro la pluvo. Des pli mi beda?ras vin.

- M: Mi preferus, ke vi montru a1ian senton o1 beda?ron.

- B: Mi ripetas: neniu estas sinjoro de sia koro, de siaj sentoj. Kaj ne faru tiel tragikan mienon. Tio ?i ne konvenas al via vira viza?o.

- M: Vi estas sen koro! Kaj se vi c? havas koron, ?i estas el ?tono. Vi tiel same ne estas kapab1a ami kiel... kiel...

- B: Kie1 vi ne estas kapab1a fari komparojn! ?is revido!

Chu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj EsperantoChu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj Esperanto 22an

 

       

先生,你真可笑

- 马尔科:你好,太太!

- 芭芭拉:你......你好,先生!

- : 我已经很久没有见到你了,近几个星期以来我一次也没有放过世界语者俱乐部的会议,并怀着极大的希望,最终能在会场见到你,但是全都白费了。我出席了每一场音乐大厅里的音乐会,因为我希望,说不定在那里可以碰巧见到你,但也都白搭了。你怎么了?

- : 我生病了,得了非常严重的病而且我在床上躺了好几天。

- : 我非常同情你,太太...... 如果我知道你病了......

- : 如果我知道你病了......你想干什么,如果你知道我病了?

- : 如果我知道你确切的地址,至少我会给你送鲜花去......

- : 那我的丈夫就太幸运了!

- : 你总是谈论你的丈夫,而他对你根本不感兴趣!

- : 谁告诉你的?

- : 是你自己,太太!在“阿依达”咖啡馆我们第一次见面时,你说的。

- : 啊,你肯定是听错了或者是理解错了!我的丈夫是非常可爱的,他只是对音乐不感兴趣而已。

- : 啊,又说到音乐了!因为我知道你非常喜欢听优美、严肃、高水平的音乐节目,所以最近我买了一部立体声电唱机和许多有趣的唱片。希望你有空能到我这儿来,我们一起欣赏几个曲子。特别是由斯维阿托·斯拉夫·瑞奇特演奏的柴可夫斯基的“第一钢琴交响曲”作品。

- : 但是,先生,你太可笑了!你想到哪儿去了?

- : 我不想惹你生气。

- : 我不缺少听优美音乐的机会。我到处都可以听,也就是说所有的地方!在音乐大厅,在收音机里,在电视里......

- : 为什么你对我这么刻薄,太太?你简直就像冬天一样冰冷,要知道现在已经是春天了......

- : 哼,你真可笑。那好,我愿意和你见一面...... 今天下午你有空吗?

- : 当然有空!

- : 现在我很忙,我有件已经预约好了的事情,但是二小时后我可以与你见面...... 要不就在这里,也就是现在你所在的珠宝店门前?

- : 好,我等你。谢谢你,芭芭拉太太!我太幸福了。

- : 可是现在我必须走了。再见!

- : 再见,但是我求你,请你别忘了!

- : 我已经对你说了,我会来的。

 

先生,请别装作那么可怜的样子吧

- 芭芭拉: 请原谅,我来晚了!

- 马尔科: 没关系。然而太太,你选择了一个不太恰当的地方。当我站在珠宝店门前等你时,仿佛像个伺机作案的小偷。

- : 我非常抱歉,确切地说,你白等了。

- : 这是为什么?

- : 遗憾的是,我们在立体声电唱机前的约会将不会发生了。我刚才跟你说过的那件已预约好了的事情,要求我必须去拜访我的一位女朋友。而且有件该说的事要告诉她。

- : 难道这件事非今天做不可吗?难道你不能把那个约会拖到明天吗?

- : 你又太可笑了,如果我对你说,这件事今天应该做,这就意味着,这件事是的确今天必须要做的。先生,别一遍又一遍地和我罗嗦了!

- : 我是多么渴望我们二个人的这次约会啊!我把一切都准备好了:立体声电唱机,唱片,咖啡,茶,点心,鲜花......

- : 请别装作那么可怜的样子吧,今天不行也许下一次......

- : 下一次?下一次是什么时候?

- : 现在很难说。先生,请允许我向你告别了。

- : 请至少再允许我陪你一会儿吧。

- : 但是现在正好开始下雨了。这可不是散步的好时间。

- : 没关系,我帮你打伞。最终我必须向你坦白,我爱你,你是那么迷人的可爱,你是......

- : 先生!我一点也帮不了你。你的行为开始把我变神经了。你清楚地知道我是有丈夫的,我爱我的丈夫......我非常遗憾地向你表示,没有人能取代我的丈夫。我在这里向你告别了。哦,雨下大了,赶快回家去吧,别叫雨淋湿了。再次向你表示歉意。

- : 我情愿你有另外一种表示,而不是表示歉意。

- : 我再重复一遍:没有人能取代我先生的心和感情。而且请你别装作那么可怜的样子吧。这与你的男人面孔不相符。

- : 你真是没有良心!即便你有,那也是石头做的。你如此不知道爱就像......就像......

- : 就像你不知道怎么打比方那样!再见!

 

LA DUDEKTRIA LECIONO

En la centra stacidomo de Varsovio

- Petro: Estas Eva!

- Barbara: Kie?

- P: Tie, en la lasta fenestro de 1a vagono!

- Eva: Halo, mi estas ?i tie ! Saluton !

- P: Bonan tagon!

- B: Bonan tagon! Bonvenon en Varsovio!

- P: Mi estas Petro Nowak, kaj jen estas mia edzino Barbara.

- E: Tre agrab1e.

- B: Tre agrab1e.

- E: Ho, f1oroj... vi estas tre simpatiaj.

- P: Lasu al mi ?i tiun valizon.

- B: Mi proponas, ke ni iru al la haltejo de taksioj. Fra?1ino Eva certe estas tre 1aca kaj en hotelo ?i povos iom ripozi.

- mi jam de1onge revis pri tiu ?i vizito al Varsovio; mi e? iufoje son?is pri ?i. Ankora? hodia? mi deziras almena? iomete rigardi vian ?efurbon.

 

En taksio

- Petro: Kiel impresis vin Krakovo?

- Eva: Krakovo estas mirinda urbo kaj 1a krakovanoj estas vere mirindaj homoj. Anta? ol veni ?i tien mi plurfoje a?dis, ke la poloj estas ege gastamaj, afab1aj, ?entilaj, sed tio, kion mi spertis en Krakovo superis ?iujn miajn atendojn. Kie ajn mi estis, tie oni montris a1 mi grandan simpation, kun kiu ajn mi parolis, tiu estis al mi tre komp1ezema.

- P: Ni tre ?ojas, ke 1a urbo Krakovo kaj la krakovanoj tiel bone impresis vin

- E:... ne nur Krakovo kaj la krakovanoj. La samon mi povas diri pri Silezio kaj si1ezianoj ?ar dum unu tago mi estis en Katowice 1a p1ej granda industria centro de Pol1ando.

- Barbara: Kio precipe fiksi?is en via memoro dum la restado en Krakovo?

- E: Estis tiom da belegaj vidinda?oj, tiom da kontaktoj kun ?armaj homoj, ke vere -- kredu a1 mi - estas ma1faci1e e1 la amaso da impresoj elkapti iun kaj nomi ?in la p1ej granda. Sed tamen mi pensas, ke mi povas diri, ke p1eje impresis min 1a kaste1o Wawel", 1a fama muzeo sur la urbop1aco de Krakovo. la farmega altaro de Wit Stwoz en la pre?ejo je la nomo de 1a Sankta Maria, la vizito a1 la Jagie11ona Universitato --1a plej ma1nova po1a a1t-1ernejo, la vizito al 1a meta1urgia kombinato en Nowa Huta, kien kondukis min unu esperantisto, kiu tie laboras kiel in?eniero. Anka? forte fiksi?is en mia memoro 1a vizito al la ma1nova salminejo en Wie1iczka apud Krakovo, kaj tute aparte 1a vizito al 1a koncentrejo en O?wi?cim--Auschwitz, kiu forte skusis mian animon.

- P: ?u tiu ?i voja?o a1 Po11ando estas via unua ekster1anda voja?o?

- E: Ho, ne. Mi mu1te korespondas kun rumanoj, bu1garoj, francoj, nederlandanoj, ?e?oj kaj s1ovakoj, kiuj ofte invitas min kaj inverse - mi invitas ilin a1 mia lando.

- P: Do vi jam estis en Rumanujo, Bulgarujo, Francujo, Neder1ando, ?e?os1ovakio?

- E: Jes, e? ke1kfoje. Sed en Pollando mi estas unuafoje.

- B: ?u vi iam ajn estis en Sovetunio?

- E: En Sovetunio mi jam estis unufoje, sed mi p1anas ankora?foje iri al tiu ?i lando en la venonta jaro.

- B: En kiuj 1ingvoj vi parolas dum viaj voja?oj?

- E: Mi plej ofte parolas Esperante, ?ar ja plej ofte mi kontakti?as kun esperantistoj, sed mi anka? sufi?e ofte parolas ruse, germane, ang1e kaj france.

- P: Ni jam proksimi?as a1 la hote1o, en kiu vi lo?os, Eva. Sinjoro, bonvo1u ?i tie haltigi 1a taksion.

 

En la akceptejo de la hotelo

- Petro: Anta? kelkaj tagoj mi rezervis ?i tie ?ambron por tiu ?i fra?lino.

- 0ficisto: Kiel ?i nomi?as?

- P: Eva Kovacs: ?i venis el Hungarujo.

- 0: Jes, bone, ?io estas en ordo. Mi petas ian pasporton. Dankon! Bonvolu diri a1 ?i, ke ?i p1enigu ?i tiun formularon.

- Barbara: Sur kioma eta?o ?i 1o?os?

- 0: ?i ricevos ?ambron sur la dua eta?o. ?i estas tre kvieta ?ambro, kies fenestroj rigardas a1 ma1granda ?ardeno.

- B: Mi esperas, ke ?i estos kontenta.

Chu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj EsperantoChu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj Esperanto 23an 

 

       

在华沙中心车站

- 彼得: 那是爱娃!

- 芭芭拉: 在哪儿?

- : 那儿,在那个车厢的窗户旁边!

- 爱娃:喂,我在这儿!你们好!

- : 你好!

- : 你好!欢迎你到华沙来!

- : 我是彼得·罗瓦克,这是我的妻子芭芭拉。

- : 非常高兴。

- : 非常高兴。

- : 啊,鲜花...... 你们真是太好了。

- 彼: 让我来拿这个提包。

- : 我建议,我们到出租车停车场去。爱娃小姐肯定很疲劳,她可以到旅馆先休息一下。

-

在出租车里

- 彼得:你对克拉科沃的印象如何?

- 爱娃:克拉科沃是个迷人的城市,而克拉科沃人又更加迷人。在我来这里之前,曾多次听说,波兰人特别好客,和蔼,有礼貌,但是我在克拉科沃所经历的一切,都超出了我的预料。无论那里人们都对我表示了极大的关心,无论和谁说话,都对我显示了特别的殷勤。

- : 我很高兴,克拉科沃城和克拉科沃人给你留下了这么好的印象......

- :......不仅仅是克拉科沃城和克拉科沃人。类似的还有斯勒兹沃和斯勒兹沃人,因为有一天我参观了波兰最大的工业中心卡托维次。

- 芭芭拉:在克拉科沃逗留期间,什么特别的东西映入了你的脑海之中?

- : 有那么多漂亮的风景,那么多迷人的接触,真的——请相信——很难从一大堆印象中抓住一点,并说它是最重要的。但是我想,可以说对我印象最深的是,在这里工作的一位工程师——世界语者带领着我参观的“瓦维尔”城堡;在克拉科沃城市广场上的博物馆;维特斯特沃兹的以圣玛利亚教堂命名的农田祭祀台;对波兰最古老的最高学府——亚基艾罗纳大学的访问;对诺瓦胡塔冶金联合体的访问。留在我脑海最深的还有,对克拉科沃旁边威尔尼茨卡老盐矿的访问和完全特别的,对奥斯维辛--奥斯维辛集中营的访问,震撼着我的灵魂。

- : 这次对波兰的旅行是你第一次出国旅行吗?

- : 哦,不。我和罗马尼亚人,保加利亚人,法国人,荷兰人,捷克人斯洛伐克人经常通信,他们经常邀请我访问,而反过来——我又经常邀请他们访问我们国家。

- : 这么说,你已经去过罗马尼亚,保加利亚,法国,荷兰,捷克斯洛伐克了?

- : 是的,甚至去了好几次。但是到波兰我还是第一回。

- : 你曾经去过苏联吗?

- : 我已经去过一次苏联,但是我计划在明年再去一次这个国家。

- : 在旅行期间你用几种语言交谈?

- : 我用得最多的是世界语,因为我同世界语者打交道最多,但是我也经常说俄语,德语,英语和法语。

- : 我们已经快到旅馆了,爱娃,你将住在那里。先生请把车停在这里。

 

在旅馆接待厅里

- 彼得: 几天前我在这里为这位小姐预定了一个房间。

- 职员: 她叫什么名字?

- : 爱娃· 科瓦奇,她从匈牙利来。

- : 对,是的,一切都安排就绪了。我请求看一下护照。谢谢!请对她说,这是例行公式。

- 芭芭拉:她住在几层楼?

- : 她的房间在第二层,是个很安静的房间,它的窗户正对一个小花园。

- 芭:我希望她感到满意。

 

LA DUDEKKVARA LECIONO

En la ?ambro de Eva

- Eva: Nu, mi jam estas preta. Mi prenis du?on kaj mi sentas min tute bone. Ni povas iom promeni. Mi treege deziras iom rigardi la urbon.

- Barhara: ?u vi ne estas 1aca?

- E: Tute ne.

- Petro: Sed vi certe estas ma1sata.

- E: Tute ne. Mi bone satman?is en restoracia vagono kvankam -- mi devas sincere konfesi a1 vi - mi ne povas a1kutimi?i a1 la po1a kuirarto. Mi nenie vidis kapsikojn, kiujn mi tiel ?atas.

- B: ?e ni en Pollando oni povas ricevi kapsikojn nur en a?gusto kaj septembro, sed dum 1a tuta jaro en ?iu restoracio vi povas ricevi kapsikon.

- E: Ho,ne estas la samo. Sed tamen ne gravas. Gravas,ke mi estas en Pollando kaj ?e ?iu paso propraokule mi povas konstati, ke ?ie senteb1a estas la pramalnova hungara-pola amikeco. Kiam la homoj, kun kiuj mi interparolas surstrate, en vendejo, en trajno ekscias, ke mi estas hungarino, i1i ?oje ridetas, premas mian manon kaj diras PolakW?gier dwa..."

- P: Kaj 1a polo kaj hungaro ?iam estas frata paro !

- E: Bele vi diris ?i tion.

- B: Niaj prapatroj ek1igis ?i tiun amikecon kaj fratecon de niaj nacioj, kaj nia generacio f1egas i1in per ?iam pli oftaj kaj diversspecaj kontaktoj kaj kun1aborado.

- E: Por ni, esperantistoj, ma1aperas e? la tradiciaj lingvaj baroj.

- P: Jes, vi pravas.

- B: Do ni iru promeni al la kvartalo Malnova Urbo". Post la promenado ni ie vesperman?os.

- E: ?u ie survoje mi povos a?eti bildkartojn pri Varsovio?

- P:Jes, kompreneble. En 1a gazetkioskoj kaj vendejoj kun memora?oj.

- E: Mi nepre devos a?eti kelkajn bildkartojn kaj skrlbi po kelkajn vortojn al miaj geamikoj kaj fami1ianoj en Hungarlando. Mi tre ?atas skribadi leterojn. ?u vi anka??

- B: Ne. Mia edzo tre  ?atas  skribadi leterojn, mi preferas legadi bonajn 1ibrojn,vizidadi interesajn  ekspoziciojn.

- P: Pri 1a gusto kaj ?atoj oni prefere ne diskutu!

- E: Do ni iru!

 

Survoje al la Malnova urbo"

- Eva: Mi forgesis diri al vi, ke mi havas ankora? unu korespondanton en Varsovio.

- Barbara: Kie1 1i nomi?as?

- E: Ho, mi tute forgesis lian nomon... ne gravas.

- B: ?u vi deziras kontakti?i kun 1i?

- E: Jes, kompreble! Tuj anta? 1a forveturo el Budape?to mi ricevis de li leteron, en kiu li skribis, ke li ne bonvenigos min en 1a stacidomo, ?ar li devas ?eesti iun gravan konferencon en Vroclavo. Lundon matene li revenos al Varsovio kaj je la 9-a li vizitos min en 1a hotelo. Li anka? deziras esti mia ?i?erono, do mi estas certa, ke kun via kaj 1ia helpo mi satrigardos la ?efurbon. Tamen mi ne scias, kiel mi rekonos lin, ?ar mi ne havas 1ian fotografa?on, mi e? ne scias kiel 1i aspektas.

- Petro: Li konas vian nomon, do 1i certe trovos vin en la hote1o.

- E: Finfine mi povos ekvidi lin kaj persone konati?i kun li, ?ar 1iaj leteroj estas tre enigmaj. Li ?iam sendadis a1 mi po 2-3 bildkartojn pri Varsovio.

- P: Ni trovi?as nun sur la Kastela P1aco. La placo tie1 ?uste nomi?as, ?ar rigardu maldekstren, jes - ?ar tie staris iam 1a Re?a Kastelo, kiun en la 1939-a jaro hitleranoj komplete forbru1igis. Restis nur 1a ruinoj.

- E: Kiu estas tiu figuro sur 1a ko1ono, kiu trovi?as meze de la placo?

- P: Estas re?o Sigismundo 1a lII-a, kiu translokis la ?efurbon de Pol1ando el Krakovo al Varsovio.

- B: Nun ni iru al la urbo-placo de laMa1nova Urbo.

- E: ?u tio estas la urbo-domo?

- P: Ne. La urbodomo estas anta? 1a milito aliloke, sed ?in anka? detruis hit1eranoj.

- E: Kiam ni veturis per taksio al la hotelo mi rimarkis, ke preska? ?iuj domoj en la centro de la urbo estas tute novaj. ?ar- kiel vi diris- oni konstruis ilin post la milito, sed ?i tie mi vidas, ke la konstrua?oj estas malnovaj. ?u tio signifas, ke tiu ?i kvarta1o de la urbo ne estis multe detruita dum 1a lasta milito?

- P: ?i estis komplete detruita en la jaro 1944-a. Tamen ?iujn domojn, kiuj trovi?as ?i tie oni rekonstruis tre zorgeme 1a? la anta?mi1itaj fotografa?oj, filmoj, arkitekturaj planoj ktp. (kaj tiel p1u). La rekonstruado da?ris dek ke1kajn jarojn kaj estis tre malfacila kaj multekosta.

- E: En kiu jaro oni fondis Varsovion ?

- P: Ne estas eble determini tion tute precize, sed oni scias, ke ?e 1a fino de la X-a jarcento ekzistis ?i tie vila?o a? kolonio, en kiu vivis fi?kaptistoj.

- E: Kaj kiam Varsovio fari?is ?efurbo de Pollando?

- P: En la fino de la XVI-a jarcento.

- B: Kun la nomo de 1a ?efurbo ligi?as ke1kaj 1egendoj.

- P: Jes, unu el la legandoj rakontas, ke en la komenco de la X-a jarcento la princo de la Mazovia provinco, Janusz ?asis sur tiu ?l tereno kune kun sia gvardio kaj dum 1a postkurado de cervo li eraris 1a vojon. La princo ?er?as sian gvardion kaj tiam 1i trafis kabanon,en kiu li trovis du ?armajn ?emelojn Vars kaj Sava. La patro de 1a infanoj helpis a1 la juna princo trovi 1a ?ustan vojon, kaj la princo, al kiu tre ekp1a?is 1a ?irka?a?o decidis konstrui?i ?i tie fortreson kaj nomi ?in per la nomoj de la infanoj VorsSava; 1a nomo transformi?is poste jeVar?ava. En Esperanto enradiki?is la internacia nomoVarsovio".

- E: Interesa rakonto. Kaj de kiam vi lo?as en Varsovio?

- P: Mi estas denaska varsoviano, mi 1o?as ?i tie de 35 jaroj.

- E: Nenio do miriga, ke vi tie1 bone orienti?as pri 1a historio de 1a urbo.

- P: Estas nur supra?a scio. Mi proponas, ke ni da?rigu nian babiladon ?e kaf- kaj vintrinko. Tute proksime trovi?as la kafejo Kamera1na, kien mi proponas iri.

- E: Volonte.

Chu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj EsperantoChu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj Esperanto 24an

 

       

在爱娃的房间里

- 爱娃:唔,我已经准备好了。我洗完了澡并感到非常舒服。我们可以散一下步。我特别想逛一下这个城市。

- 芭芭拉:你不感到疲劳吗?

- 爱:完全不感到疲劳。

- 彼得:但是你肯定饿了。

- : 一点不饿。我在火车餐厅里吃得很饱,尽管——我必须诚实地向你们承认——我不太适应波兰的烹调。我没地方找到辣椒吃,我非常喜欢吃辣椒。

- : 在我们波兰只有八月份和九月份才收获辣椒,但是在全年里,你在每一个餐馆里都可以吃到辣椒。

- : 呵,还是有些不一样。但是没关系。重要的是,我到了波兰,而且在每个经历中,我亲眼所见地可以证明,到处都可以感觉到一种传统的匈牙利——波兰之间的友谊。每当我在街上,在商店,在火车里和人们交谈时,当他们一知道我是匈牙利人时,就会高兴地微笑,同我握手并说道:“波兰——匈牙利二个......”

- : 就是说波兰和匈牙利永远是一对亲兄弟!

- : 你说得太贴切了。

- : 我们的祖先建立起了我们民族之间的友谊和兄弟情谊,而我们世世代代将用经常地和各种方式地接触和合作来维持它们。

- : 对于我们世界语者来说,甚至连传统的语言障碍都消失了。.

- : 是的,你说得很正确。

- : 那么我们到“旧城”区去散步吧。散完步后我们去一个地方吃晚饭。

- : 在路上有地方可以买到一些华沙的明信片吗?

- :当然有。在报亭和纪念品商店里都可以买到。

- : 我非得买些明信片并写上几句话寄给我在匈牙利的朋友们和家里人。我很喜欢写信。你们也喜欢吗?

- : 不。我丈夫很喜欢写信,而我却喜欢阅读好的书籍,参观有趣的展览。

- : 关于个人嗜好和爱好,我们不必讨论了!

- : 那么我们走吧!

在去“旧城”的路上

- 爱娃: 我忘了告诉你们,我还有个信友在华沙。

- 芭芭拉:他叫什么?

- 爱:呵,我完全忘了他的名字 ......没关系。

- : 你想和他见面吗?

- : 是的,当然!在我从布达佩斯出发前收到了他的来信,他告诉我他不能到车站去迎接我,因为他必须在乌洛克拉沃出席一个重要的会议 。星期一早上他将回华沙,并在9点钟到旅馆来拜访我。他也想成为我的向导,那么我肯定会在你们和他的帮助下大饱眼福地参观华沙。然而我不知道,怎样才能认出他来,因为我没有他的照片,我甚至不知道他长得什么模样。

- 彼得:他知道你的名字,那么他肯定会在旅馆找到你。

- : 最终我是会见到他并和他认识,因为他的信充满了诱惑。他每次总是寄给我二到三个华沙的明信片。

-: 我们现在到了城堡广场。广场正好是这样命名的,因为,请往左边看,是的——因为这儿曾经有一个皇家城堡,在1939年希特勒完全把它烧毁了,只留下了一片废墟。

- : 广场中间那个纪念碑上的肖像是谁?

- : 是斯基司门多三世皇帝,他把波兰的首都从克拉科沃迁到了华沙。

- : 现在我们去“旧城”城市广场吧。

- : 那是市府大楼吗?

- : 不是的。市府大楼在战前就搬了,但是它也被希特勒毁灭了。

- : 当我们坐出租车去旅馆时我注意到 ,几乎所有市中心的房子都是崭新的,因为——就像你所说的——人们在战后重建了它们,但是在这里我看到 ,这些建筑都是旧的,这是否意味着,市中的这个区在二战期间没有遭到过多的毁坏?

- : 它在1944年完全被毁灭了。然而这里所有的房屋都是按照战前的照片、电影,建筑设计等等精心重建的。重建持续了十几年,而且非常困难非常昂贵。

- : 华沙是在哪一年建立的?

- : 不能完全精确地确定,但是人们知道,在十三世纪末这里就有了村庄或者殖民地,很多渔民生活在这里。

- : 那么什么时候华沙变成了波兰的首都?

- : 在十六世纪末。

- : 有几个传说与首都的名字有联系。

- : 是的,其中的一个传说讲叙道,在十三世纪初,马佐维阿省的王子亚努斯兹和他的卫队在这个地方打猎,在追赶一只鹿时,他迷路了。王子寻找他的卫队时遇到了一个茅舍,里面有二个可爱的双胞胎华尔斯和沙瓦。孩子们的父亲帮助年轻的王子找到了正确的归路,而王子非常喜欢周围的环境,决定在这里建立要塞,并以孩子的名字来命名为华尔斯沙瓦;这个名字逐渐演变成“华尔夏瓦”,在世界语里加上国际词尾就成了“华沙”(Varsovio)。

- : 非常有趣的故事。那么从什么时候起你住在华沙?

- : 我是土生土长的华沙人,35年前我就住在这里了。

- : 怪不得你如此清楚地了解这个城市的历史。

- : 这只是表面上的知识。我建议我们继续我们关于咖啡和饮酒的话题。正好快到“卡麦拉尔纳”咖啡馆了,我建议进去喝一杯。

- : 好吧。

 

LA DUDEKKVINA LECIONO

En la kafejo Kameralna"

- Eva: Kiel mi jam skribis al vi en unu e1 miaj leteroj, mia restado en Varsovio estos beda?rinde tre mallonga. Mardon matene mi devos forlasi Varsovion kaj reveni a1 Budape?to.

- Petro: Kia1 vi tie1 rapidas? ?u vi ne povas resti ?i tie almena? ?is la fino de la semajno? Vi povus p1i mu1te vidi. Restu. Eva!

- E: Malgra? via tenta propono,mi tamen jam marde reiros Budape?ton. Bed?rinde mi ne povas p1i longe resti ?i tie. Mia mallonga 1ibertempo fi1i?os  marde kaj merkrede mi jam devos labori. Mia ?efo diris al mi, ke plej malfrue merkrede mi devas aperi en la laborejo. Nia oficejestro tre severe observas 1a akuratecon, kaj se mi ne estus merkrede en la 0ficejo, mi povus havi malagrabla?ojn.

- Barbara: Estas tre malfaci1e montri la ?efurbon dum tie1 mal1onga tempo.

- P: Tamen ni jam e1ektis 1a plej interesajn vidinda?ojn por montri i1in al vi.

- B: Ni devis selekti kaj elekti la plej gravajn.

- E: Mi scias, ke dum tiel mallonga tempo mi povos nur supra?e ekkoni la urbon. Mia ekslektoro de Esperanto, kiu kelkfoje vizitis Varsovion, diris a1 mi, ke precipe interesa estas la Pa1aco en Wi1anow.

- P: Jes sed ne nur.

- B: Morga? matene vi iros kune kun mia edzo kaj unu in?eniero per la a?tomobilo de nia konato a1 Zelazowa Wola, la naski?loko de Frederiko Chopin.Krom tio p1i poste vi iros al la Pa1aco en Wilanow.

- E: Bonege. Ja Liszt kaj Chopin estas miaj du Plej ?atataj komponistoj.

- B: En Ze1azowa Wola preska? ?iudiman?e koncertas konataj pianistoj.

- E: ?u ekzistas tie speciala koncertejo?

- B: En la domo,en kiu naski?is Chopin, trovi?as nun muzeo de memora?oj post la granda pianisto, kaj en unu e1 la salonoj de la domo staras fortepiano, per kiu ludas pianistoj Dume la koncertoj 1a  a?skultantoj parte sidas en la domo, parte sur la teraso anta? la domo.

- P: ?elazowa  Wola kreas por la koncertoj de la muziko de Chopin ian specialan etoson.

- E: Mi des p1i ?ojas, ke mi povos viziti ?i tiun lokon. Vere, ju p1i 1onge mi estas ?i tie, des p1i certa mi estas, ke mi nepre devos veni ?i tien ankora?-foje.

- P: Por sufi?e bone ekkoni Varsovion vi devos veni ?i tien almena? por unu semajno.

- E: Jes, kompreneble. Krome mi dezirus jam iri al Gdansko. Tie lo?as unu e1 miaj korespondantoj, eksa ?ipestro de iu pola komerca motor?ipo. Post la eksi?o de tiu ?i posteno 1i devis tion fari pro kormalsanoli komencis labori kieI oficisto, unue en la haveno, kaj poste en 1a ?ipfarejo de Gdansko. Li skribis al mi, ke-- se mi vizitos Gdanskonli aran?os por mi ekskurson per ?ipo. Por ni, hungaroj, kiuj ne havas maron, tia ?ipekskurso estas tre interesa.

Chu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj EsperantoChu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj Esperanto 25an 

 

       

在“卡麦拉尔纳”咖啡馆

- 爱娃: 就像我写给你的一封信所说的那样,我在华沙逗留的时间实在是太短了,星期二早上我必须离开华沙并回到布达佩斯。

- 彼得:为什么你抓得这么紧?难道你不能在这里至少待到周末吗?你可以在这里多看一下。留下来吧,爱娃!

- 爱:尽管你们挽留我,但我仍然必须在星期二回到布达佩斯。非常遗憾,我不能在这里多呆些时间。我短暂的休假在星期二就要结束了,并且星期三我就必须上班了。我的上司对我说,最迟星期三我必须出现在办公室。我们的上司特别严厉地遵守时间,如果我不在星期三按时上班,我将有不愉快的事情发生。

- 芭芭拉:在这么短的时间里,很难带你参观完整个首都。

- 彼:然而我们已经选择了最有趣的景点带你去参观。

- 芭:我们必须一遍又一遍地精选最重要的景点。

- 爱:我知道,在这么短的时间里,我只能从表面上开始了解这个城市。我以前的世界语老师,曾多次访问华沙,他对我说特别有趣的是维拉诺乌宫殿。

- 彼:是的,但不仅仅只是这一个。

- 芭:明天早上你和我丈夫及一个工程师,乘我们熟人的汽车到泽拉佐瓦·沃拉 ,去伏列德利科-肖邦的诞生地,在这之后你就去维拉诺乌宫殿。

- : 太好了。李斯特和肖邦确实是我最喜欢的二个作曲家。

- : 在泽拉佐瓦·沃拉,几乎每个星期都举办有著名钢琴家演奏的音乐会。

- 爱:那儿有专门的音乐厅吗?

- 芭:那栋肖邦在那里诞生的房子,现在变成了一座纪念这位伟大钢琴家的博物馆,在其中的一个沙龙里摆放着一架大钢琴供钢琴家演奏。在音乐会期间,一部分听众坐在那栋房子里,一部分听众坐在房前的露台上。

- : 泽拉佐瓦·沃拉为肖邦作品的音乐会创造了特殊的气氛

- : 使我感到更加高兴的是,我有幸可以参观这个地方。真的,我在这里呆的时间越长,我就越加感觉到,我一定必须到这里再来一次。

- : 为了充分了解华沙,你必须在这里至少呆上一个星期。

- : 是的,这是当然的。此外我还想参观格坦司科。那儿住着我的一个信友,一个波兰商船的退休船长。从这个岗位上退下来后——由于心脏病他必须——首先在格坦司科港口,后来又在格坦司科造船厂,当一名职员。他写信对我说,如果我参观格坦司科——他将为我安排船只旅游。对于我们没有海洋的匈牙利人来说,这种海上旅游就特别地有趣。

 

LA DUDEKSESA LECIONO

Renkonti?o kun Marko

- Marko: Bonan tagon! Mi estas Marko Nawrocki.

- Eva: Bonan tagon! Do estas vi? Estas al mi tre agrable konati?i kun vi.

- M: Mi tre ?ojas, ke finfine mi povas konati?i kun vi persone. Se ne 1a konferenco, kiun mi nepre devis ?eesti-- mi estas membro de 1a estraro de unu socia organiza?o -mi certe venus al 1a stacidomo bonvenigi vin. Sed nun mi estas por via Dispono, sinjorino.

- E: Bonege, ?ar mi bezonas spertan ?i?eronon, kiu povos min gvidi tra Varsovio, Bonvolu sidi?i, ni iom parolu, sed mi proponas,ke ni ne uzu 1a tre oficia1ajn sinjoro, sinjorino, sed ni simple interparo1u per ci".

- M: Tre volonte. ?u hiera? kaj anta?hiera? vi rigardis 1a urbon?

- E: Prefere ne. Hiera? mi estis en ?elazowa wola en la naski?loko de Chopin kaj en la Palaco en Wilanów. Tio estis por mi granda traviva?o. Mi estas sub forta impreso de 1a muzeo kun memora?oj post via granda komponisto. Ege impresis min anka? 1a eksterordinare be1a parko, kiu ?irka?as la domon de Chopin. Tiom da arboj kaj arbustoj ofte ekzotaj donas apartan ?armon a1 tiu ?i loko. Dum mi estis tie, floris siringoj, sed mi povas imagi kie1 bele tie estas, kiam ekf1oras rozoj kaj jasmenoj -- ja tiom da rozujoj kaj jasmenujoj trovi?as en la parko.

- M: ?u vi tie a?skultis koncerton?

- E: Ho, jes. Kie1 tute a1ie oni a?sku1tas la mazurkojn de Chopin en lia naski?iloko en 1a ?irk?a?o de la belega mazovia naturo, kiu sendube inf1uis 1a kreadon de la granda komponisto.

- M: Kaj k1e1 impresis vin la vizito al la Palaco en Wi1ano?

- E: Mirinda! Precipe por mi, kiu interesi?as pri arkitekturo. Forte impresis min la pitoreska arkitekturo de la palaco,1a a?tentikaj internoj,1a multaj kaj samtempe altvaloraj skulpta?oj kaj pentra?oj de famaj sku1ptistoj kaj pentristoj, la stilaj mebloj kaj diversspecaj historiaj memora?oj kaj artverkoj. Cetere la Palaco en Wilanow, same kiel la domo de Chopin en ?e1azowa Wola tre bele situas. Amba? antikva?oj estas vere rekomendindaj por turistoj kaj nepre vizitindaj de ?iu, kiu interesi?as pri 1a kulturo de Pollando.

- M: Mi tre ?ojas, ke pla?is al vi tiuj ?i du lokoj, kiuj kiel vi konjektas - estas tre karaj por ?iu polo. Nun mi proponas, ke ni iru rigardi la urbon mem. Unue ni veturu a1 la Palaco de la Kulturo kaj Scienco, kaj tie per 1ifto ni supreniros a1 la teraso sur la 30-a eta?o, de sur kiu estas bone videb1a 1a tuta urbo.

- E: ?uste mi deziras tion.

 

Panoramo de Varsovio

- Marko: ?i tie, sur la trideka eta?o de la Palaco de 1a Kulturo kaj Scienco estas tre bone videb1a la panoramo de la ?efurbo.

- Eva: Ho, tute simile kie1 de sur 1a monto de Ge1ert en Budape?to. La diferenco konsistas nur en tio, ke la Palaco trovi?as en la urbocentro kaj 1a monto de Gelert iom for de 1a centraj kvartaroj de Budape?to. ?e ni sur la monto de Gelert estas multaj 1ornoj, per kiujkontra? unuforinta monerooni povas rigardi la urbon.

- M: ?i tie ili anka? estas, sed mi kunprenis mian propran lornon. Jen ?i. Tiele vi pli bone povos rigardi ?iujn objktojn.

- E: Mi dankas a1 vi, Marko!

- M: Bonvolu rigardi tien. Tie trovi?as 1a strato, ?e kiu  vivis kaj laboris Doktoro Zamenhof, nun ?i nomi?as Zamenhof strato. Tiu ?i strato trovi?as en la kvarta1o, kiu estis komp1ete detruita dum la okupacio. Tie estis la getto. La judoj, persekutataj de hitleranoj, komencis defendi sin, bata1i por sia vivo. En la l943-a jaro en la getto eksplodis ribelo kontr? 1a hitleranoj, kiu fini?is tragike, Oni murdis preska? ?iujn lo?antojn de la getto.

- E: Tio ?i estas terura!

- M: El inter 1a 1,300,000 1o?antoj de Varsovio en 1a 1939-a jaro, dum 1a okupacio pereis ?irka? 800,00O!

- E: Jam sabate mi a?dis pri la grandega detruo de la urbo, sed tio ?i,kion vi diris pri la homoj, kiujn murdis hitleranoj estas terura. ?ajne civilizitaj homoj, kaj  tamen i1i kondutis kie1 sova?aj bestoj.

- M: La germanaj fa?istoj detruis 85% (procentoj) de ?iuj konstrua?oj,90%  de ?iuj industriaj objekoj...

- E: Do fakte en la 1945-a jaro vi devis konstrui la urbon, tute denove. Mi nur povas imagi, kia maro da ruinoj estis ?i tie.

- M: Vespere mi donacos al vi fotoa1bumon pri Varsovio de la l945-a jaro kaj tiu de 1a 1965-a jaro. Vi povos kompari 1a staton tuj post la milito kun la nuna. Tiam vi pli bone scios, kie1 grandega fortostre?o estis necesa por efektivigi la rekonstruon kaj plukonstruon de la urbo.

- E: Mi tre volonte konati?os kun la enhavo de tiu ?i albumo.

- M: Sed rigardu! Tie, dekstre estas la Malnova Urbo, 1a Teatro Granda de la 0pero kaj Baleto -unu el la plej grandaj kaj modernaj en E?ropo, tie, transe de Vistu1o trovi?as 1a plej granda stadiono de Varsovio, kaj tie, maldekstre - la plej bela parko de la ?efurbo ?azienki", kien post momento ni ?uste iros.

- E: Mi vidas, ke en Varsovio estas multe da verda?o - ?ardenoj, ?ardenetoj, parkoj. Estas kie ripozi.

- M: Kiam ne p1uvas, sed regas bela vetero multaj varsovianoj forveturas e1 la urbo al la apudvarsoviaj ripozlokoj, al arbaroj, kaj ?efe al 1a lago Zegrzyńskie, kiu trovi?as oriente de Varsovio, kaj kiun oni nomas la varsovia Balatono.

- E: ?u vere? Mi nepre devos iri tien, kiam mi denove vizitos Pol1andon. Sed nun ni ne perdu la tempon kaj ni iru al la parko, ?azienki.

- M: Ho, mi rimarkis, ke vi tute bone prononcas polajn vortojn, mi gratulas a1 vi, ke vi tie1 rapide ellernis tion.

- E: Ankora? en Budape?to mi a?etis hungara-po1an vortaron kaj libreton kun interparoloj por turistoj, mi iom lernis, kaj kvankam via lingvo estas por ni, hungaroj, treege malfacila, mi tamen iom post iom progresas.

- M: Jam estas lifto, ni povas malsupren iri.

 Chu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj EsperantoChu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj Esperanto 26an 

 

       

会见马尔科

- 马尔科: 你好!我是马尔科·纳夫罗斯基。

- 爱娃:你好!原来是你?认识你我特别高兴。

- : 我很高兴,我终于可以亲自认识你了。如果不是我必须出席那次会议——我是一个社会组织的领导成员——我肯定会到车站去迎接你。但是现在我可以由你来支配了,小姐。

- : 太好了,因为我正需要经验丰富的向导,带领我参观华沙,请坐,我们说会儿话,但是我建议,我们不要使用非常客套的称呼“先生,太太”,而是简单地用“你”字来互相交谈。

- : 非常愿意。昨天和前天你已经浏览了市区吗?

- : 想去,但没有。昨天我去了肖邦的诞生地泽拉佐瓦-沃拉和维拉诺乌宫殿。这是我一生的大事。我沉浸在纪念你们伟大作曲家的博物馆的强烈印象中。还有围绕着肖邦故居的非常美丽的花园,也给我留下了很深印象。那么多的树和灌木,常常散发着异国情调,赋予这个地方以特别的美色。在我到那儿期间,波斯丁香花开了,但是我可以设想,当玫瑰花和茉莉花开始开放时,那里将是多么的美丽——瞧,那么多玫瑰花盆和茉莉花盆放在花园里。

- : 你在那儿欣赏了音乐会吗?

- : 呵,欣赏了。完全不同地是,人们在听肖邦的马祖卡舞曲时,是在他的诞生地,是在非常美丽的马祖卡式自然氛围里,这个氛围无疑影响着这位伟大作曲家的创作作品。

- : 那么你对维拉诺乌宫殿的访问有什么样的印象?

- : 令人惊奇!特别是我,对建筑很感兴趣。那座宫殿如画的建筑给我强烈的印象,那真实的内涵;那许许多多有名雕塑家和画家的珍贵雕塑和绘画;那别具风格的家具和各种历史文物和艺术作品。另外维拉诺乌宫殿和泽拉佐瓦·沃拉肖邦故居一样都是坐落在美丽的地方。二个古物都是真正值得向游客介绍而且也肯定是值得每一个对波兰文化感兴趣的人参观的。

- 马:我很高兴,这二个地方都使你感兴趣,它们正像你推断的那样——对我们每一个波兰人来说,是非常宝贵的。现在我建议,我们一起去浏览一下城区。首先我们去文化科学宫,在这里我们乘电梯登上30层楼的平台,从上面可以很清晰地观看整个城市。

- :我正想如此。

 

华沙全景

- 马尔科: 在这里,在文化科学宫的第30层楼上,可以很清晰地观看首都的全景。

- 爱娃:呵,完全和站在布达佩斯格勒尔特山上一样。区别仅在于,文化科学宫在市中心,而格勒尔特山离布达佩斯中心城区稍远一点。在我们格勒尔特山上有许多望远镜,人们只需付一个佛令达小钱,就可以用它们来观看布达佩斯城风光。

- : 我们这里也有,但是我已经带了望远镜。给你,这样你可以更好地观看每一个风景。

- : 谢谢你,马尔科!

- : 请往那儿看。那里有一条街,柴门霍夫博士曾在那里生活和工作,现在它叫作“柴门霍夫大街”。这条街所在的那个区,在占领期间曾被完全摧毁。那儿是犹太区。那些犹太人在遭到希特勒的迫害后,开始起来保卫自己,为自己的生存而斗争。在1943年犹太区爆发了反对希特勒的起义,它的结局非常悲惨,希特勒屠杀了几乎所有犹太区的居民。

- : 这太可怕了!

- : 在占领期间的1939年,在一百三十万华沙居民中暴死了大约八十万人!

- : 星期六我已经听说了这个城市所遭到的极大破坏,但是像你所说的那麽多人,希特勒杀害了他们,真是太可怕了。似乎文明的人们所面对的却是一群野兽。

- : 德国法西斯摧毁了百分之八十五的建筑,百分之九十的工业设备......

- : 那么事实上在1945年你们必须完全重新建设这座城市。我只能设想,这里曾有多少废墟啊!

- : 晚上我将送给你一本关于1945年的华沙和它1965年现状的相册。你可以把战争刚结束和现在的情况进行对比。那时你就会更清楚地知道,为了实现这个城市的恢复和重建,需要付出多大程度的艰巨努力。

- : 我非常愿意了解这本相册的内容。

- : 再请往那里看!右边就是旧城,那个表演歌剧和芭蕾舞的大剧院——是欧洲最大和最现代的剧院之一;那里,穿过维斯杜拉河有一个华沙最大的运动场;还有那里,左边—— 那个“拉兹恩基”首都最美丽的公园;等一会儿我们就正要去那里。

- : 我发现,在华沙有许多绿色的花园,小花园,公园。可供人们在那里休息。

- : 当不下雨,而且晴日当空时,许多华沙人就会从城区来到华沙郊外的休息处,到树林里去;主要是到位于华沙东边的,人们之为“华沙舞之声”的“泽格兹斯基尔”湖去。

- : 是真的吗?当我再次访问波兰时,我一定得到那儿去。但现在我不能浪费时间,我们去“拉兹恩基”公园吧。

- : 啊,我注意到,你的波兰话说得真好,我祝贺你,你这么快就学会了。

- : 还在布达佩斯时,我就买了匈牙利——波兰词典和旅游会话手册,尽管对于我们匈牙利人来说,你们的语言非常非常难,但我还是学了一点,而且也慢慢有了进步。

- : 电梯来了,我们可以下去了。

 

LA DUDEKSEPA LECIONO

Babilo kun Eva kaj

Intervjuo por Pola Radio

- Eva: Post tiu ?i promenado tra 1a urbo mi ?ojas, ke mi povas ripozi en via hejmo. Uf... tio ?i estis iom laciga, Dum mal1onga tempo mi vizitis tiom  da diversaj lokoj...

- Petro: Nenio do miriga, ke nun vi estas laca.

- E: Mia korespondanto montris al mi la tutan urbon. Beda?rinde pro 1a tempomanko nur tre supra?e.

- Barbara: Kie vi estis?

- E: Intera1ie...

- B: Mia kara, iu sonorigas kaj frapas a1 1a pordo.

- Redaktoro: Bonan tagon!

- B: Bonan tagon!

- P: Bonan tagon!

- B: Bonvo1u konati?i. Nia simpatia gastino e1 Hungario-- sinjoro redaktoro e1 1a Esperanto-Redakcio de la Po1a Radio.

- E: Tre agrab1e.

- R: Tre agrab1e. Mi venis ?i tien, ?ar mi deziras--kompreneb1e, se vi esprimos vian konsenton -fari kun vi fra?lino, mallongan intervjuon.

- E: Estas por mi granda honoro, sed mi estas simp1a turistino, mi ne scias, ?u mi povas diri ion interesa.

- R: Certe jes.

- E: Nu, sed unue mi devas skribi respondojn al viaj demandoj kaj nur poste mi povos tralegi ilin.

- R: Mi petas, ke vi ne skribu viajn respondojn. Se vi plenumos mian peton, 1a intervjuo estos p1i natura.

- E: Bone, sinjoro redaktoro.

- R: Do ni komencas, Mi petas veni pli proksime al 1a mikrofono. Mi funkciigas la magnetofonon. Fra?lino, kiel impresis vin Varsovio?

- E: Mi estas en Varsovio unuafoje en mia vivo, sed mi devas konfesi, ke tiu ?i urbo tuj fari?is al mi tre proksima, tre kara. Eb1e ?efe pro tio, ke mi renkontis ?i tie tre ?ar-majn homojn, homojn de bona koro. Oni montris a1 mi grandan simpation Dank'a1 afableco de kelkaj varsoviaj esperantistoj, en 1a da?ro de apena? tri tagoj mi povis ekkoni la p1ej va1orajn vidinda?ojn de via ?efurbo, kiuj tiel ekpla?is al mi, tiel forte impresis min, ke mi decidis veni ?i tien ankora?foje por povi p1i bone ekkoni vian landon, homojn, vian ku1turon.

- R: ?u anta? 1a a1veno al Varsovio vi kuntu?i?is kun Pollando pere de publika?oj?

- E: Jes, mi sufi?e multe legis kaj mi devas ?i tie diri, ke multe he1pis a1 mi ?i-rilate viaj esperantlingvaj publika?oj pri Po1lando, la revuo Po1a Esperantisto", a1 kiu abonigis min mia pola korespondanto kaj certe plej multe la esperant-lingvaj elsendoj de la Pola Radio kiujn mi regule a?skultas. ?uste anta? la alveno mi legis, ke Varsovio estis ege detruita dum la dua mondmilito sed nur nun propraokule mi povis konvinki?i kiel multe suferis 1a pola popo1o, kiel multe oni devis stre?i la fortojn, por forigi 1a militajn detruojn kaj rekonstrui 1a ?efurbon. Pri ?io ?i mi anka? a?dis en 1a centro de 1a Po1a Ku1turo en Budape?to, sed a?di kaj mem vidi estas du ma1samaj aferoj.

- R: ?u dum 1a restado en Pollando estis io, kio precipe fiksi?is en via memoro, kio iel aparte impresis vin?

- tiom mi legis pri tiu ?i koncentrejo, pri la teruraj krue1a?oj de hitleranoj kontra? mi1oj da senkulpaj homoj, ke--pro mia impresi?emo--mi simple timis iri tien. Sed fine mi decidis fari tion kaj... kaj... tion, kion mi vidis, mi neniam forgesos. Tiun ?i turmentejon, ekzekutejon de mi1oj da homoj devus vidi ?iu, absolute ?iu. por pli bone konscii, kion ka?zas la milito, fa?ismo, kaj kia trezoro por la homoj estas la paco, kiel gravega estas ?ia firmigo en la tuta mondo.

Chu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj EsperantoChu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj Esperanto 27an 

 

       

爱娃接受波兰电台采访的谈话

- 爱娃: 在转完了这座城市后,我很高兴,我可以在你们家休息了。哦呵 ......在这么短的时间里,我参观了这么多不同的地方,这使我感到有点疲劳......

- 彼得: 你现在感到疲劳,这是没有什么可值得奇怪的。

- : 我的一个信友带我逛了整个城市。遗憾的是,由于时间少,只是走马观花地看了一下。

- 芭芭拉: 他在哪里?

- : 另外......

- : 我亲爱的,有人在按铃敲门了。

- 编辑: 你好!

- : 你好!

- : 你好!

- : 让我们来认识一下。我们来自匈牙利令人同情的女贵宾——来自波兰电台世界语编辑部的编辑先生。

- : 非常高兴。

- : 非常高兴。我到这里来,是因为我想——当然,如果你表示同意的话——对小姐你——进行一个简短的采访。

- : 我太荣幸了,但是我只是一个普通的旅游者,我不知道,我是否能谈一些你们感兴趣话题。

- : 肯定可以。

- : 唔,但是首先我必须先记下需要回答的问题,之后我才能把它们念一遍。

- : 我请求你不必记下需要回答的问题。如果你答应我的请求,那采访就会显得比较自然些。

- : 好吧,编辑先生。

- : 那么我们开始吧。请你靠近一点麦克风。我打开录音机了。小姐,你对华沙的印象如何?

- : 这是我一生中第一次来到华沙,但我必须承认,这个城市转眼就变得对我非常亲近。可能正是因为这个原因,我在这里遇到了很多非常令人喜爱的人,好心的人。人们向我显示了极大的同情。多亏了华沙几位世界语者的热心,在不到三天的时间里我能够了解你们首都最有价值的风景;令我如此的高兴,给我如此深的印象 ;为了更好地了解你们的国家、人民和你们的文化,我决定到这里再来一次。

- : 在你到华沙来之前,你是通过大众媒体来接触波兰的吗?

- : 是的,我看了很多资料,而且我可以在这里说,给我帮助最多的这方面东西,是你们有关波兰的世界语媒体,波兰信友为我预定的“波兰世界语者”杂志和无疑最多的,是我总是按时收听的,波兰电台的世界语播音。在来华沙前我正好从书中了解到,华沙在第二次世界大战期间遭到了极大的破坏;但是只有现在亲眼所见,我才能信服波兰人民遭受了多么大的痛苦;为了消除战争破坏和重建首都,人们付出了多么大的代价。关于所有这些,我也从在布达佩斯的波兰文化中心听说过了,但是听说和亲眼所见完全是不同的二码事。

- : 在波兰逗留期间有什么特别的东西留在你的脑海里,给你某种特殊的印象吗?

- : 奥斯维尔兹姆。当我在克拉科沃逗留了几天时,当地的世界语者建议我参观奥斯维尔兹姆·阿乌斯茨维兹。我犹豫了一下,我曾阅读过一些有关这个集中营的情况,有关希特勒可怕的酷刑对付成千上万无辜的人的情况,由于我的感情脆弱,我单纯地害怕去那里。但最后我还是决定去看一下,而...... 而......那些我所看到的,我永远也不会忘记。为了比较清楚地了解战争的后果,法西斯,和平对于人类是多么的珍贵,维护全世界的和平又是多么的重要;每个人,毫无疑问每个人都应该看一下这个成千上万的人受折磨的地方,这个刑场。

 

LA DUDEKOKA LECIONO

Hazarda renkonto

- Barbara: Nun, kiam ni jam estas en la K1ubo de Literaturistoj, mia koro komencis bati maltrankvile. Mi tre deziras konati?i kun Tadeo Kozera, sed mi ne volas, ke 1i orienti?u, ke mi venis speciale por li.

- Danuta: Estu trankvila, Banjo, mi bone re?isoros ?i tiun hazardan renkonton. Ho, li jam estas! Li ?uste interparo1as kun tiu grizhara sinjoro.

- B: Mi sentas timfebron.

- D: Li iras direkte a1 ni. Ni venu p1i proksime, tio ?i aspektos kie1 hazarda renkonto. Ho, li rimarkis nin kaj iras rekte al ni.

- B: Kie? Kiu?

- D: ?u vi ne vidas?

- B: Sed...

- D: Kial vi tie1 rigarda?as? Bonan vesperon, sinjoro Tadeo! Permesu prezenti mian amikinon...

- Tadeo: Bonan vesperon! Mi dankas, sinjorino Danuta, sed tio ?i ne estas necesa. Mi jam havis la p1ezuron konati?i kun sinjorino Barbara.

- D: Kion tio ?i signifas? Tio ?i ver?ajne estas ia fi?erco, mi ne komprenas...

- B: Kion vi diras. Danjo, estas mi, kiu nenion komprenas.

- D: Do vi konas unu la alian?

- T: Mi konati?is kun sinjorino Barbara en la kurso de Esperanto, kiun ni kune frekventis kaj kiu fini?is pasintmonate. Nun iom mirigis min la reago de sinjorino Barbara, kiam ?i ekvidis min.

- D: A?, nun mi komprenas, ?e 1a esperantistoj oni konas vin la? via propra nomo. ?u ne?

- T: Jes, kompreneble.

- D: Nu, jes. Kaj mi, kiam mi paro1is pri vi al Barbara, mi uzis vian pse?donimon. Tio ?i estas amuza.

- T: Se vi konus ?i tiun aferon pli proksime, vi ne dirus, ke ?i estas tiel amuza. Nu,jes, tamen nun ?i eble jam estas amuza. E? por mi.

- D: Pardonu, sinjoro Marko... sinjoro Tadeo... a?, estas egale... Pardonu, sed mi ne povas deteni min de la rido. Kun grandega fervoro ?i 1egis viajn librojn, kaj ?i tute ne scias,ke ?i konas ilian a?toro... ha, ha, ha...

- B: Mi petas. ?esu!

La celon vi atingis

- Danuta: Sed kiel okazis, ke ?i ne eksciis ?i tion p1i frue, ekzemple de vi mem? Vi devis esti tre ka?a, tre mistera, ha, ha, ha...

- Tadeo: Estas al mi agrable ekscii, ke vi legis miajn fiverkojn.

- D: Ja ?i e? skribis al vi leteron post la tralego de Katido en doma?o". Mi mem enmanigis ?i tiun leteron al vi, ?u vi rememoras? Kaj vi ver?ajne e? ne ma1fermis la koverton.

- T: Mi ricevis lastatempe tiom da 1eteroj... Se mi povus supozi...

- D: Belega afero! Vi havas bonegan temon por teatra?o a? filma scenaro.

- ke tamen 1a celon vi atingis. Eva Kovacs kaj mi fari?is bonaj geamikoj. Malgra? tio, ke mi konas ?in apena? de kelkaj horoj, mi povas diri, ke ?i estas junulino de bona koro, tre simpatia. Kaj kiam ?i invitis min viziti Hungarion, mi tuj decidis kapti la okazon. ?ar de du monatoj mi havas pasporton por Hungario, hodia? posttagmeze mi a?etis fervojan bileton kaj morga? frumatene mi forveturos kune kun ?i al Budape?to.

-  Barbara: Mi gratu1as a1 vi, sinjoro, vian rapidecon decidi.

- T: Mi ne scias, ?u tio ?i estas avanta?o a? malavanta?o?

- B: Certe kelkfoje tio ?i estas avanta?o.

- T: Mi petas pardonon, se mi iam tro a1trudis min a1 vi, sinjorino Barbara. Dume mi devas adia?i vin, sinjorinoj, ?ar anta? la forverturo mi nepre devas finaran?i ke1kajn aferojn kaj finprepari min al 1a voja?o. ?i tien mi venis nur por ke1kaj minutoj.

- D: ?is revido, sinjoro! Bonan voja?on!

- T: Dankon! ?is revido, sinjorino Barbara!

- B: ?is revido, sinjoro...sinjoro Tadeo! Agrab1an voja?on!

- D: Ha, ha, ha...

- B: Nu mia kara, mi ricevis ?i tie be1an instruon. Sed, kredu al mi, mi tre admiras lian verkistan ta1enton, tamen kiel viro li abso1ute ne pla?as al mi. Pri gustoj oui ne diskutas. A?a, mi kredas, ke vi tenos la sekreton kaj ne disbabilos tion, pri kio vi a?dis.

- D: Vi povas kalku1i je mi, sed mi ne garantias, ?u 1i ne priskribos tion en sia nova 1ibro.

Chu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj EsperantoChu vi parolas Esperante? (22-28) - duve - Nagho kaj Esperanto 28an 

       

 

- 芭芭拉: 现在,当我们已经到了文学工作者俱乐部时,我的心开始不安地跳起来。我很想认识达得沃·科泽拉,但是我不愿意他发觉,我是专门为他而来的。

- 妲奴塔:请镇静些,小芭,让我来好好导演导演这个“巧遇”。呵,他已经来了!他正在和那位灰头发的人谈话。

- : 我害怕得脸发烧。

- : 他直接向我们走过来了。我们靠近些走,这样就显得像巧遇一样。呵,他发现我们了,并直接向我们走过来了。

- : 哪儿?是哪一位?

- : 你没有看见吗?

- : 但是......

- : 为什么你站在这儿发呆地望着?晚上好,达得沃先生!请允许我向你介绍我的女朋友......

- 达得沃: 晚上好!谢谢你,妲奴塔小姐!然而这已经没有必要了。我已经愉快地认识芭芭拉太太了。

- : 这是什么意思?这好像是一场恶作剧,我搞不懂 ......

- : 你说什么呀。小妲,倒是我什么都不清楚。

- : 那么,你们互相认识吗?

- : 我在世界语讲习班认识了芭芭拉太太,我们时常一起去上课,并且上个月我们讲习班就结束了。现在芭芭拉太太的反应使我有点吃惊,什么时候她开始注意起我了。

- : 哈哈,现在我明白了,在世界语者之间人们是按照自己的真实姓名互相认识的。是吗?

- : 是的,那是当然的。

- : 唔,怪不得如此。然而我,当我向芭芭拉谈到你时,我用的是你的笔名。这真是有点意思。

- : 如果你比较早一点知道这件事,你就不会说它是那么有意思。唔,是的,然而现在它也许已经是有点意思。至少对于我来说是如此。

- : 对不起,马尔科先生...... 达得沃先生...... 啊,是一回事...... 对不起,但是我忍不住要笑。她怀着极大的热情阅读了你的书,然而她却完全不知道,原来她认识这些书的作者 ...... 哈,哈,哈......

- : 我请你住嘴!

你已经达到了目的

- 妲奴塔: 然而,要是她不是提早一点开始知道这件事,以你自己为例,这件事会是怎么样?你肯定会是非常隐蔽,非常神秘,哈,哈,哈......

- 达得沃: 我很高兴地开始知道,你阅读了我的拙作。

- : 在读了你的“小猫的遗憾”后,她甚至给你写了一封信。我亲手把这封信交给了你,你还记得吗?而且你甚至连信封都没有打开。

- : 最近我收到那么多的信...... 如果我能料到......

- : 好一个艳闻!你有了一个绝好的话剧或者电影剧本的脚本了。

- : 我必须向你表白,芭芭拉太太;你已经达到了目的。爱娃·科瓦奇和我成了好朋友。虽然我认识她才几个小时,我可以说,她是一个好心的女青年,非常有同情心。而且当她邀请我访问匈牙利时,我马上就决定抓住这个机会。因为在二个月前我就领取了去匈牙利的护照,今天下午我买了火车票并且明天凌晨我将和她一起起程去布达佩斯。

- 芭芭拉: 先生,我祝贺你的速战速决。

- : 我不知道,这是优点还是缺点?

- : 当然有时这也是优点。

- : 芭芭拉太太,如果我曾经太勉强过你,我请你原谅。现在我必须向你告别;太太,因为在起程前我一定得安排好几件事情并且作好旅行的准备。我在这里只能呆几分钟了。

- : 再见,先生!祝你旅途愉快!

- : 谢谢!再见,芭芭拉太太!

- : 再见,先生......达得沃先生!祝你旅行愉快!

- : 哈。哈,哈......

- : 唔,我亲爱的,我在这里得到了一个美好的教训。但是请相信我,尽管作为一个男人我完全不喜欢他,但我还是非常赞赏他的写作才能。人们没必要去议论个人嗜好。啊,我相信,你会保守这个秘密而且不会传播你所听到的这一切的。

-: 你可以算计我,但我不敢保证,他不会在他的新书里描写这件事。

  评论这张
 
阅读(591)| 评论(1)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018