注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

Nagho kaj Esperanto

Nagho por sano, Esperanto por amikeco

 
 
 

日志

 
 

Chu vi parolas Esperante? (15-21)  

2007-06-22 09:23:56|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

      (15-21)

LA DEKKVINA LECIONO

Ne ?ercu pri mi

- Danuta: Bonan tagon!

- Barbora: Sa1uton!

- D: ?u vi jam preparis vin?

- B: Ankora? ne, sed post momento mi estos preta.

- D: Kaj kie estas 1a jubi1eulo?

- B: En 1a ban?ambro. Li ?uste nodas sian novan kravaton. Eb1e atendu nin iomete en la man?o?ambro. Dume mi iros al 1a dormo?ambro, kie mi 1asis mian ?alon.

- D: Jes, bone. Ho, ho, ho! Kiam vi a?etis por vi tiun ?i robon?

- B: ?u ?i p1a?as a1 vi?

- D: Tre.

- B: Nenio eksterordinara.

- D: Tamen ?i estas tre bela! Kiom vi pagis por ?i?

- B: Mi neniom pagis por ?i. Mi ricevis ?in donace.

- D: Donace de la edzo, ?u?

- B: Imagu, ke ne! Mi ricevis ?in donace de mia pa?jo.

- D: En Varsovio mi nenie vidis simi1an robon.

- B: Mia pa?jo a?etis ?in hazarde en iu konsignejo en Krakovo.

- D: Vere, ?is nun mi neniam vidis tiel belan modelon de koktelrobo.

- B: Ne troigu, Danjo! ?u vi ne opinias, ke ?i estas tro 1oza?

- D: Eb1e iomete. Sed ne! Tute ne! Sajnas al mi, ke ?i devus esti iomete loza. Kun via staturo...

- B: ?esu paroli pri tio! Vi ja scias, ke mi havas komplekson pri mia staturo.

- D: Bone, bone! Hmm ?u vi permesos iam almezuri ?i tiun koktelrobon?

- B: Kompreneble! Vi povos almezuri ?in, vi povos surmeti ?in. Mi e? povos pruntedoni ?in a1 vi, se vi deziros.

- D: Ho ne, dankon! Mi volus iam nur almezuri ?in. Mi neniam prunteprenas vestojn.

- B: Vi ?iam troigas a? pozas...

- D:... kredu! Eble pro tio, ke mi ne ?atas pruntepreni ies vestojn, mi neniam vizitas brokantejon.

- B: Kaj mi tute kontra?e! Mi tre ofte vizitas brokantejon. Ne pensu, ke mi iras tien ion a?eti Mi kutime nenion tie a?etas. Sed kredu al mi - mi tre ?atas rigardi diversajn brokanta?ojn. Danjo?

- D: Jes?

- B: Mi ankora? deziras demandi vin, kiel p1a?as al vi mia koliero, miaj nigraj gantoj kaj 1a nigraj ping1o?uoj?

- D: Ili estas eksterordinare belaj. Precipe belaj estas 1a pinglo?uoj. Mi estas absolute certa, ke vi farigos re?ino de la vespero.

- B: Ne ?ercu pri mi!

- D: Mi tute ne ?ercas, mi paro1as tute serioze.

 

 Kiu ankora? estos en nia societo

- Petro: Banjo?

- Barbara: Jes!

- P: Mi jam estas preta. ?u mia belulino anka??

- B: Be1ulino jes, sed ankora? ne preta. Pe?jo, jam venis Danjo.

- P: Ho, tre bone. Bonan tagon, Danjo!

- D: Bonan tagon, estimata jubi1eulo!

- P: ?u vi ne parolas tro oficiale?

- D: Kun la edzoj de miaj amikinoj mi ?iam preferas paroli oficia1e. Kara jubi1eulo! Okaze de la naski?tago akceptu miajn p1ej korajn bondezirojn kaj... ?i tiun bukedon de rozoj.

- P: Kiel vi pensas, Banjo, ?u 1a ru?aj rozoj ne estas tamen tro oficialaj?

- B: Malicu1o!

- D: Ne kvere1u, karaj! Kara malicu1o! Pardonu, kara jubi1eulo, tio ?i ankora? ne estas ?io! Mi scias, ke vi estas fervora esperantisto, mi do permesis a1 mi a?eti por vi tute novan Esperanto-1ibron de Profesoro Zenon K1emensiewicz sub la titolo,”?u valoras okupi?i pri Esperanto?" kaj anka? la rakonton de Kazimierz Brandys,Kie1 esti amata".

- P: Mi kore dankas a1 vi. Danjo! ?u vi permesos danki per kiso? Nu, miaj karaj elegantu1inoj, jam estas tempo por iri, ?u? Kioma horo?

- D: Duono anta? la 7-a (sepa).

- B: Efektive, jam estas ma1frue.

- D: Sed, finfine, kien ni iras?

- P: Do Banjo ankora? ne diri, al vi? Unue ni iros al la Teatro Granda"  por 1a prezentado de Ha1ka" kaj poste ni iros a1 iu 1oka1o amuzi?i.

- D: Al kiu loka1o?

- P: Plej ver?ajne al Fabe1o".

- D: Kiu ankora? estos en nia societo?

- P: ?u vi konas sinjoron Krokus?

- D: Vi pensas pri tiu gajulo, ?u?

- P: Jes, ?uste.

- D: Jes, mi konas 1in. ?u nur li estos en nia societo?

- P: Ankora? estos gesinjoroj Urban.

 15an

     

请别拿我开心了

- 妲奴塔: 你好!

- 芭芭拉:你好!

- : 你已经打扮好了吗?

- : 还没有,不过等一会儿我就打扮好了。

- : 然而我们的寿星在哪儿?

- : 在洗澡间。他正在整理他的新领带。请在餐厅等我们一会儿。我去卧室取披巾。

- : 是,好吧。哈,哈,哈!你什么时候买了这条裙子?

- : 你喜欢它吗?

- : 非常喜欢。

- : 没有什么特别的地方。

- : 然而它确实很漂亮!你花多少钱买了它?

- 芭: 我没花钱。它是我收的礼品。

- : 是丈夫送的礼品吗?

- : 你想不到不是的吧!是我父亲送给我的礼品。

- : 在华沙我哪儿也没有见过这样的裙子。

- : 我父亲偶然在克拉科沃的一个展销会上买了它。

- : 真的,直到现在为止,我从未见过如此漂亮燕尾裙的样子。

- : 小芭,别太过分了!你不觉得它有点太大了吗?

-: 稍微有一点。不,完全不大!。我认为和你的身材相比,它是稍微大了一点。

- : 请别说了!你明明知道,我的身材有点变态。

- : 好啦,好啦!唔... ...你允许我试一下这条燕尾裙吗?

- : 当然可以!你可以试一下,你可以穿上它。如果你愿意,我还可以把它借给你。

- : 哦,不。谢谢!我只想试一下。我从来不借衣服穿。

- : 你总是过分或者装模作样... ...

- :... ...请相信,可能正是因为如此,我不喜欢找任何人借衣服,我从不逛旧货市场。

- : 而我却完全相反!我经常逛旧货市场。别以为我是去那儿买东西,我习惯什么东西都不买。但请相信我我非常喜欢欣赏各式各样的旧货。小妲?

- : 什么?

- : 还有一件事我要问你,你认为我的项链,我的黑手套和我的黑色尖皮鞋怎么样?

- : 它们都是非同一般的漂亮。但最漂亮的是那双皮鞋。我可以毫无疑问的肯定,你将成为今天晚上的皇后。

- : 请别拿我开心了!

- : 我完全不是拿你开心,我是说的完全是真话。

 

谁还参加我们的聚会

- 彼得: 小芭?

- 芭芭拉: 来啦!

- : 我已经准备好了。我的小心肝也已经准备好了吗?

- : 小心肝倒在这里,但还没有准备好。小彼,小妲来了。

- : 哦,太好了。小妲,你好!

- : 你好,尊敬的寿星!

- : 难倒你不能不说得那么正经点吗?

- : 和我朋友的丈夫说话,我总是要正经点。亲爱的寿星!在你生日之际请接受我最衷心的祝愿,给......这是一束玫瑰花。

- : 小芭,你是怎么想的,那束红色的玫瑰花不是有点太正经了吗?

- : 调皮佬!

- : 别斗嘴了,亲爱的!亲爱的调皮佬!请原谅,亲爱的寿星,这还不是所有的东西!我知道你是一个热心的世界语者,我为你买了全新的泽侬·克勒门思维次教授题为“从事世界语有价值吗?”,还有卡兹米尔兹·伯兰德斯的故事“怎样被爱”的世界语书籍。

- 彼:小妲,真心地感谢你!能允许我亲你一下表示感谢吗?唔,我亲爱的优雅的女士们,已经到了该走的时间了吗?几点啦?

- 妲:7点差半小时。

- 芭:事实上已经不早了。

- : 但是,我们到底要去哪里?

- : 这么说小芭还没告诉你吗?首先我们去“大剧院”看“哈尔卡”的戏,然后我们找个地方娱乐一下。

- : 去什么地方?

- : 好象是去“童话世界”。

- : 谁还参加我们的聚会?

- : 你认识克罗库斯先生吗?

- : 你说的就是那位快活人,是吗?

- : 是的,正是。

- : 是的,我认识他。难道只有他一个人参加我们的聚会吗?

- : 还有乌尔班夫妇参加。

 

LA DEKSESA LECIONO

Oni povas ?i tie bone babili

Ni trovi?as en la restoracio Fabelo", kie okazas nun la naski?taga festeno de Petro.

- Danuta: Fabelo" estus tre agrabla.

- K: Jes, oni povas ?i tie bone man?i kaj anka? bone babi1i, ?ar 1a orkestro ne estas tro brua.

- D: E? la plej bona orkestro ?enas, kiam  gi estas tro brua.

- K: Vi pravas. Rigardu, tie en 1a angu1o, societo ekbru1igis kandelojn!

- P: Ni anka? povas fari 1a samon.

- B: 0ni devas demandi la ke1neron.

- P: 0ni ne devas demandi 1a ke1neron, ?ar estas kompreneble, ke la kandeloj en la kandelingoj trovi?as ?i tie, por ke oni uzu ilin. Sinjoro!

- Ke1nero: Jes?

- P: 0ni proponas ekbru1igi ?i tiujn kande1ojn.

- Kelnero: Bonvolu. Mi tuj aran?os la aferon.

- P: Bone. Danjo! Cigaredon?

- D: Tre volonte. Mi ie lasis mian cigaredujon... ver?ajne en la po?o de 1a mantelo.., 1a cigaredingon mi anka? ie 1asis.., ne gravas!

- P: ?u vi anka? deziras cigaredon?

- B: Jes,  mi petas.

- Sinjoro Urban: Kie1 pla?as a1 vi la  muziko de Moniuszko?

- D: Pardonu. Petro, ?u Vi havas alumetojn?

- P: Tuj mi servos a1 vi per fajro.

- B: La muzikon de Moniuszko mi povas a?skulti, sed ne ofte.

 

?u vi ?atas danci tviston?

- Sinjoro Krokus: 0ni diris al mi, ke vi planas libertempi en Primo?ten?

- Petro: Mi iam p1anis, sed nun tio estas absolute neeb1a.

- K: Neeb1a? Kial?

- P: Kial? Tial, ke mi havas nek tempon, nek monon.

- Barbara: Jes, jes. Unue oni planas kaj poste oni ?an?as siajn planojn.

- Danuta: ?uste pro tio mi ?enerale ne ?atas fari grandajn p1anojn.

- K: Sed ver?ajne vi forveturos ien ekster1anden, ?u?

- P: Beda?rinde ?i-jare nek mia edzino, nek mi forveturos eksterlanden, Ni libertempos en Stegna proksime al Gdansko.

- B: Bela muziko.

- K: ?u vi ?atas danci tviston?

- B: Ne tre. Mi preferas  danci tangon, valson, fokstroton.

- K: Se vi  amba? p1anas  libertempi ?e la marbordo, vi certe ?atas na?i kaj sunbruni?i?

- P: Ho, jes. Ni tre ?atas na?i kaj sunbruni?i.

- B: Ni anka? ?atas promeni sur la  mara bordo. precipe vespere ?e la luno.

- K: Vi estas romantikaj.

- Sinjoro Urban: Kion vi opinias pri la moderna pentroarto?

- P: Tomatan sukon?

- K: Ne, dankon! Mi preferas bieron.

- B: Pri 1a moderna pentroarto? Hmm... mi abso1ute ne komprenas ?in.

- P: ?u vi deziras brunan a? helan bieron? Diru, ?ar mi ne scias, kion mi mendu.

- K: Mi petas 1a he1an.

- U: Kaj kion vi pensas pri la nuntempa literaturo?

- B: Bonvolu demandi pri tio fra?linon Danuta. ?i ?uste 1aboras en eldonejo de la nuntempa literaturo kaj ?i plej bone orienti?as pri tio.

- D: Pardonu, miaj karaj, sed ?iutage en mia laborejo mi parolas pri la avanta?oj kaj malavanta?oj de la nuntempa 1iteraturo, do almena? ?i tie mi preferas paro1i pri tvisto a? pri io alia.

- U: ?uste la orkestro ludas tviston. ?u mi povas inviti vin a1 tvisto?

- D: Kondi?e ke vi bone dancas.

- U: Perfekte! Diskutoj kaj dancoj estas mia hobio.

- P: Banjo, ?u mi anka? povas inviti vin a1 tvisto?

- B: Eble ne nun. Mi sentas min iom ma1bone. ?ajnas, ke mi havas febron.

16an

     

这里很好聊天

我们在“童话世界”餐馆,这里正在举行彼得的生日宴会。

- 妲奴塔:“童话世界”沉浸在愉快之中。

- 克:是的,人们不仅可以在这里大饱口福,还可以在这里很好地聊天,因为音乐声不是那么吵闹。

- : 就是再好的音乐,当声音太响时也会有妨碍。

- : 你说得对。瞧,在那个角落里,聚会者点燃了蜡烛!

- : 我们也可以点起来。

- 芭:我们找服务员要吧。

- : 我们不用找服务员要了,因为在这里烛台中已经插上了蜡烛,人们随时可以使用。先生!

- 服务员:有何贵干?

- : 请把那些蜡烛点起来。

- 服务员: 请稍等,我马上就来点。

- : 好啦。小妲!抽烟吗?

- : 很想抽。我把烟盒丢在哪儿了... .... 好象在大衣口袋里... ... 烟嘴也不知丢在哪里了... ...没关系!

- : 你也想抽烟吗?

- : 是的,给我一支吧。

- 乌尔班先生: 你认为莫纽斯科的音乐怎么样?

- : 对不起,彼得,你有火柴吗?

- : 我马上帮你点火。

- : 莫纽斯科的音乐我可以听,但不经常听。

你喜欢跳迪斯科吗?

- 克罗库斯先生: 有人告诉我,说你打算到普里莫西特去度假?

- 彼得:我曾经计划过,但现在这是绝对不可能的。

- : 不可能,为什么?

- : 为什么?因为我既没时间又没钱。

- 芭芭拉:是的,是的。人们总是先作计划而过后又改变自己的计划。

- 妲奴塔:正因为如此,一般我不喜欢作一些大的计划。

- : 但是好象你要到国外什么地方去旅行,是吗?

- : 很遗憾不管是我妻子还是我,今年都没到国外去旅行。我们将到格旦斯科附近的斯特格拉去度假。

- : 优美的音乐响起来了。

- : 你喜欢跳迪斯科吗?

- : 不太喜欢。我宁愿跳探戈,华尔兹,狐步舞。

- 克:如果你们二个人计划到海边去度假,你们肯定会喜欢游泳和日光浴吗?

- : 哦,那当然。我非常喜欢游泳和日光浴。

- : 我们还喜欢在海边散步,特别是晚上在月光之下。

- 克:你们倒是挺浪漫的。

- 乌尔班先生: 关于现代绘画你们有什么见解?

- : 要番茄汁吗?

- : 不要,谢谢!我想喝啤酒。

- : 关于现代绘画?嘿... ...我完全一窍不通。

- : 你要黑啤酒还是清啤酒?请告诉我,因为我不知道买什么啤酒。

- : 我要清啤酒。

- 乌:那么你们对现代文学有什么看法?

- : 这个问题最好请问妲奴塔小姐。她正好在现代文学出版社工作,并且她深知这个问题的来龙去脉。

- : 对不起,我亲爱的,正因为我每天在单位谈论现代文学的优点和缺点,那么至少在这里我宁愿谈论迪斯科或者其他另外的问题。

- 乌:迪斯科的音乐正好响起来了。我可以请你跳迪斯科吗?

- : 你挺合节奏的,跳得真好。

- 乌:真过瘾!聊天和跳舞本来就是我的最大嗜好。

- : 小芭,我也可以请你跳迪斯科吗?

- : 恐怕现在不行。我感到有点不舒服,好象在发烧。

 

LA DEKSEPA LECIONO

?u tio ?i estas gripo?

Barbara estas mlsana kaj nun estas ?e ?i kuracisto

- Kuracisto: Bonan tagon!

- Barbora: Bonan tagon!

- Petro: Bonan tagon, sinjoro!

- K: Vi efektive malbone aspektas. Kio estas al vi, sinjorino?

- B: Mi tre ma1bone fartas. Miaj kapo kaj gor?o do1oras.

- K: Viaj oku1oj brilas. ?u vi mezuris 1a temperaturon?

- B: Jes. Estis 39,2 (tridek na? komo du).

- K: Matene a? tagmeze?

- B: Matene estis 38,7 (tridek ok komo sep) kaj tagmeze 39,2.

- K: Ma1bone!

- B: Nokte mi sentis frostotremon sur la ha?to. Estis al mi tre malvarme.

- P: ?u tio ?i estas gripo?

- K: Momenton, sinjoro! Mi devas ekzameni la koron... jes.. 1a pulmojn...Mi devas ekzameni la gor?on de la pacientino. ?u vi povas malfermi la bu?on kaj montri la langon? Jes... dankon! ?u vi mu1te tusas?

- B: Jes, mu1te. Mi anka? tre mu1te ternas.

- P: ?i havas teruran kataron.

- K: Tio ?i ne estas gripo, sed angino. vi devos resti en 1a 1ito p1i-malpli l0 (dek) tagojn.

- B: l0 tagojn?

- K: Jes. Almena? 10 tagojn. Mi tuj preskribos a1 vi medikamentojn. Vi devos preni antibiotikojn. Trifoje en 1a tago vi devos preni pilolon kontr? la febro, krom tio oksiteracinon, sed nepre necese, kvarfoje en la tago,vi devos preni vitaminan tablojdon. Mi anka? preskribos al vi kuracan siropon por la gor?o.

- B: Kiel ofte mi prenu ?in?

- K: Kvarfoje en la tago prenu unu grandan p1enku1eron. Matene, tagmeze, posttagmeze kaj vespere.

 

Kiel longe vi devos resti En la lito?

- Danuta: Saluton!

- Barbara: Saluton. Danjo!

- D: Kie1 vi fartas?

- B: Iom pli bone.

- D: Mi timis pri vi, ?ar tiam vespere vi estis tre pala.

- B: Komence mi pensis, ke mi malsanas je la stomako sed evidenti?is pli poste, ke mi ma1varmumis. Sed, vere. ?is nun mi ne scias, kiam kaj kie mi ma1varmumis.

- D: ?u estis ?e vi kuracisto?

- B: Jes.

- D: Kaj?

- B: Li estis ?i tie 15--2O (dek kvin -- dudek) minutojn, 1i deta1e ekzamenis min kaj preskribis mu1tajn  medikamentojn. Triob1e p1i multe ol lastfoje.

- D: Kiel longe vi devos resti en la lito?

- B: 10 tagojn.

- D: Do vi certe terure enuas, ?u?

- B: Ho, jes.

- D: ?u vi havas ion por legi?

- B: Jes, mi havas, sed la Kuracisto malpermesis al mi legi almena? dutri tagojn.

- D: Jes, jes. Kiel longe oni veturas de ?i tie al la strato Foksal?

- B: Dependas per kio. Per tramo oni veturas pli-malpli 30 minutojn, per a?tobuso oni veturas ?irka? 20 minutojn,kaj per taksio 10 minutojn. Sed kial vi demandas pri tio?

- D: ?ar nun mi devas veturi al la Klubo de ?urnalisto. Mi havas tie duoblan renkonto.

- B: Duoblan renkonton? Ho, ho!

- D: Profesiaj aferoj, komprenu! Almena? kvar-a? kvinfoje en la semajno mi iras tien. Okazas tie tre interesaj prelegoj, diskutoj, renkontoj kun famaj homoj, en la restoracio de la Klubo oni povas bone man?i.

- B: Do bone amuzi?u! Dume mi devas prepari min al ekzameno pri Esperanto.

17an  

     

这是感冒吗?

芭芭拉生病了,医生正在她家给她看病。

- 医生:你好!

- 芭芭拉:你好!

- 彼得:你好,先生!

- : 你的脸色很难看,你怎么了,太太?

- : 我非常难受。我的头和喉咙痛。

- : 你的眼睛发红,你量了体温吗?

- : 量了。是39度2。

- : 是上午还是下午?

- : 上午是38度7,下午是39度2。

- : 糟糕!

- : 晚上我身上冷得发抖,感到全身着凉。

- : 这是是流感吗?

- : 请等一会儿,先生!我必须检查一下心脏... ...好了... ...肺... ...我必须检查一下病人的咽喉。你能张开嘴把舌头伸出来吗?好了... ...谢谢!你咳嗽得厉害吗?

- : 是的,非常厉害。我还经常打喷嚏。

- : 她的鼻涕多得吓死人。

- : 这不是流感,而是咽峡炎。你必须在床上休息10天左右。

- : 10天?

- : 是的。至少10天。我马上给你开一些药。你必须服用抗生素。你必须一天三次服用退烧药丸,此外你需要一天四次服用土霉素, 你还需要服用维生素药片。我还要给你开治咽喉的止咳糖浆。

- : 我一天服几次糖浆?

- : 一日四次,每次一大调羹。早上,中午,下午和晚上各一次。

你得在床上躺多久?

- 妲奴塔: 你好!

- 芭芭拉:你好,小妲!

- : 你身体好吗?

- : 好了一些。

- : 我真替你担心,因为那天晚上你脸色非常苍白。

- : 一开始我以为是我的胃有毛病。但是后来明显地感到我开始发冷了。然而说真的,直到现在我还不知道,在哪里、从什么时候我开始着凉的。

- : 医生到你家里来给你看病了吗?

- : 来过了。

- : 怎么样?

- : 他到这里来了10到15分钟,他仔细地给我作了检查并给我开了很多药。比上次开的药要多三倍多。

- : 你得在床上躺多久?

- : 10天。

- : 那么你肯定要烦死了,是吗?

- : 呵,肯定是的。

- : 你有阅读的东西吗?

- 芭: 是的,我有,但是医生禁止我阅读至少二到三天。

- 妲: 对的,对的。从这里到佛克萨尔大街要多长时间?

- 芭: 那要看怎么去了。乘有轨电车要30分钟左右,乘公共汽车大约要20分钟,乘出租车只要10分钟。但是你问这个问题干什么?

- 妲: 因为现在我必须赶到新闻记者俱乐部。在那里我要参加一个双向见面会。

- 芭:双向见面会?呵,呵!

- 妲: 请你理解,这都是职业上的事情!一个星期我至少要到那里去45次。在这里经常举办非常有趣的演讲会,讨论会,和知名人物的见面会,在俱乐部的食堂里人们还可以品尝美味佳肴。

-芭: 那么请你好好受用吧!然而我却必须准备去参加世界语的考试。

 

LA DEKOKA LECIONO

?e frizisto

- Frizisto: Bonan matenon!

- Barbara: Bonan matenon. sinjoro!

- F: Per kio mi povas servi al vi? ?u vi deziras da?ran hararan?on?

- B: Ne. Mi petas, ke vi frizkombu miajn harojn kaj anka? lavu ilin. Hodia? posttagmeze mi deziras p1a?i a1 unu persono.

- F: Mi komprenas. ?u vi eble deziras 1a harojn iom nigrigi a? rufigi a?...

- B: ... ne, ne! Mi ne deziras kolorigi la harojn. Vi nur povas llin iom pritondi.

- F: Jes, sinjorino. Mallongaj haroj estas denove tre modaj. Mi iom mal1ongigos viajn harojn.

- B: A?a, ankora? unu afero!

- F: Jes?

- B: Kiam pli poste mi sidi?os sub frizkasko por sekigi la harojn, mi tiam deziros preni manikuron.

- F: Kompreneble, sinjorino! Mi tuj sciigos pri tio 1a manikuristinon.

- B: Dankon, sinjoro!

- F: Mi kaj mia establejo estas por via dispono!

 

La ekzameno pri Esperanto

- lnstruisto: Kiel vi nomi?as, sinjorino?

- Barbara: Mi nomi?as Barbara Nowak.

- l: Bone. Kio vi estas la? profesio?

- B: Mi estas instruistino pri muziko.

- I: En kiu monato vi planas 1ibertempi?

- B: En a?gusto.

- I: Kie vi intencas pasigi vian libertempon?

- B: En Stegna proksime a1 Gdansko.

- I: ?u vi 1ibertempos unuope?

- B: Ne, sinjoro.

- l: Kiomope?

- B: P1ej ver?ajne kune kun mi libertempos unu,du a? eble e? tri personoj, tiel do mi povas diri, ke mi ne libertempos unuope, sed duope, triope, a? kvarope.

- I: Kvaropo por bri?o. ?u vi ?atas ludi bri?on, sinjorino?

- B: Mi ne scias, ?u mi ?atas, ?ar mi ne scipovas 1udi bri?on.

- I: ?u vi neniam provis 1erni bri?1udon?

- B: Iam mi provis, sed nur iomete. Mia edzo tiel ko1erigis min per siaj instruoj, ke mi simp1e ?esis lerni kaj poste mi neniam provis komenci denove.

- I: Pardonu, sinjorino, sed ?ajnas a1 mi, ke vi iomete pali?is. ?u vi ne estas malsana?

- B: Mi ma1sani?is anta? pli ol unu semajno kaj nun mi ankora? ne estas tute sana.

- I: Jes, mi memoras. ?uste tiam fini?is la kurso. Anta?e vi ne ?eestis du 1ecionojn kaj mi e? timis, ke vi ne venos al la ekzameno. Estas bone, ke vi tamen venis, ?ar vi tute korekte respondas. Vi paro1as senerare. Sinjorino Barbara, post ke1kaj tagoj komenci?os supera kurso de Esperanto,?u vi partoprenos ?in?

- B: Mi tre volonte partoprenos ?in, sed mi ne scias, ?u mi ?eestos 1a du unuajn lecionojn, ?ar nun mi ankora? devas enliti?i por kelkaj tagoj. Tiu ?i terura angino, kiu malagrable longi?is, tre ma1fortigis min kaj e? ka?zis, ke mi iomete maldiki?is. Kompreneble pro 1a maldiki?o mi tute ne plendas, sed estas unu afero, pri kiu mi povas p1endi, estas unu afero, kiun mi tre ma1?atas, kaj nome enliti?i, ku?i en la 1ito kaj nenion fari.

- I: Sed mi supozas, ke vi ion legas. Vi povas legi librojn. gazetojn. Mi e? rekomendas al vi iomete 1egi en Esperanto. Tiamaniere vi perfektigos vian lingvokonon.

- B: Jes, vi pravas. Sed la libroj kaj gazetoj rapide 1acigas min. Mi iom  legas... post kelka tempo mi laci?as... la literoj komencas salti anta? la oku1oj, 1a oku1oj mem fermi?as... Mi anka? ne rigardas televidon kaj ne a?skultas radion. Kiam mia edzo por momento ?a1tas la radioricevilon, 1i tuj poste devas mal?alti ?in, ?ar mi sentas doloron en 1a oreloj kaj pligrandi?as mia kapdoloro.

- I: Vi nepre devas ripozi en p1ena kvieto. Do, mi ne plu turmentos vin. Vi tre bone ekzameni?is, mi gratulas a1 vi kaj deziras a1 vi rapidan resani?on.

- B: Koran dankon, sinjoro 1ektoro! ?is revido!

- I: ?is revido, sinjorino!

18an  

     

在美容店

- 美容师: 早上好!

- 芭芭拉: 早上好,先生!

- : 我可以为你做点什么?你愿意按原来的式样理发吗?

- : 不。我请你梳洗一下头发。今天下午我要去会见一个人。

- : 我懂了。也许你想把头发染黑,染褐一下或者... ...

- : ... ...不,不!我不想染发。你只须把头发修剪一下。

- : 好的,太太。短发又重新变得特别时髦了。我把你的头发剪短一点。

- : 啊,还有一件事!

- : 什么事?

- : 等会儿,当我坐在理发头盔下烘干头发时,我想修剪一下指甲。

- : 没问题,太太!我马上通知指甲修剪师。

- : 谢谢,先生!

- : 我和我的美容店完全听你的调配!

世界语考试  

- 老师: 太太,你叫什么?

- 芭芭拉: 我叫芭芭拉·罗瓦克。

- : 很好。你是干什么的?

- : 我是音乐老师。

- : 你计划在哪个月休假?

- : 在八月份。

- : 你打算在什么地方度假?

- : 在格旦斯科附近的斯特格拉去度假。

- : 你是一个人去度假吗?

- : 不是的,先生。

- : 是几个人?

- : 好象有一个,二个也可能是三个人和我一起去度假,这样我可以说,我不是一个人去度假,而是二个人一起,三个人一起或者四个人一起去度假。

- : 四个人正好打桥牌。太太,你喜欢打桥牌吗?

- : 我不知道,我是否喜欢,因为我不会玩桥牌。

- : 你从来没试着学一下打桥牌吗?

- : 我曾经试过,但仅仅学了一点儿。我丈夫的教法惹恼了我,我干脆就不学了,并且以后我再也没有重新试过。

- : 对不起,太太,我看你脸色有些苍白。你是不是生病了?

- : 我在一个星期前生病了,到现在还没有完全恢复健康。

-: 是的,我记起来了。正是讲习班结束的时候。起先你缺了二堂课,我甚至担心你不会来参加考试。你能来参加考试真是太好了,因为你完全正确地回答了问题。你的谈话没有错误。芭芭拉太太,过几天世界语的高级班就要开始了,你参加吗?

- : 我非常愿意参加,但是我不知道,我是否能来上开始的二节课,因为现在我还必须在床上休息几天。这个可怕的咽峡炎烦恼地缠着我,大大地削弱了我的身体,甚至导致我瘦了起来。当然我完全不会因为人瘦了而烦恼,但是有一件事,这件事非常令我讨厌,那就是—--卧床不起,无事可做。

- : 但我想你可以阅读一点东西。你可以看看书、杂志。我甚至建议你看一点世界语书籍。用这种方式完善你的语言知识。

- : 是的,你说的很对。但是书和杂志很快就使我疲劳了。我稍微看了一下... ...过了一会儿我就开始疲劳了... ...那些文字开始在我眼前跳了起来,眼睛就自己闭上了...... 我还没看电视和听收音机。当我丈夫刚开了一会儿收音机,他马上就得关掉,因为我感到耳朵疼并导致我的头痛得更厉害。

- : 你一定要在完全安静的环境下休息。那么,我不再打折磨了。你非常出色地通过了考试,我祝贺你并希望你尽快恢复健康。

- : 衷心谢谢你,讲师先生!再见!

- : 再见,太太!

LA DEKNA?A LECIONO

Mi petegas vin, sinjorino!

- Marko: Bonan tagon! Mi gratu1as a1 vi pro 1a tre bona noto!

- Barbara: Ho, estas vi? Bonan tagon!

- M: ?u mi povas akompani vin?

- B: Bonvolu. ?u vi anka? ekzameni?is hodia??

- M: Jes.

- B: Kaj kian noton vi ricevis?

- M: Tre bonan.

- B: Mi gratulas al vi. sinjoro! Pri kio oni demandis vin dum la ekzameno?

- M: Estis tre simplaj demandoj. Mi devis klarigi 1a diferencon inter la sufiksoj -et kaj -eg. Vi ridetas, sinjorino...

- B: Jes, mi ridetas, ?ar gi ja estas tre simpla demando.

- M: 0ni anka? demandis min,?u mi parolas angle, france, germane, ?u mi ?atas paroli Esperante, ?u mi scipovas konduki a?tomobilon, ?u mi scipovas konduki skoteron, kaj tiel plu, kaj tie1 plu. Nu, jes, la kurso fini?is,la ekzameno anka? fini?is... Mi estas tre scivola, kion vi nun sentas?

- B: Mi ne scias.

- M: Vi ne estas tro parolema kun mi, sinjorino!

- B: Mi ne estas parolema, ?ar mi preferas a?skulti ol paroli. ?uste pro tio mi ?atas muzikon...

- M: Kiun kompona?on vi pleje ?atas a?sku1ti?

- B: Vi ?iam demandas min pri miaj aferoj, sed vi neniam emas paroli Pri vi mem. Verdire pri kio -krom Esperanto vi okupi?as? Kio vi estas?

- M:..Papera laboro"...kvaza? oficista okupo...?e la skribotablo... Sed, sinjorino, mi havas bonegan ideon. La ekzameno fini?is tre sukcese por vi kaj por mi, oni devus do ie1 so1eni ?i tion. Mi proponas kafeton kaj malgrandan kalikon da vino.

- B: Por 1a kafo jam estas tro malfrue...

- M: Do nur ka1iketon da vino, bone? Por la vino neniam estas tro malfrue!

- B: Mi ne estas drinkema, mi ne ?atas vinon!

- M: ?ajne vi min ne ?atas...

- B: Mi vo1us... mi volus reveni hejmen! ?is revido!

- M: ?is revi... sinjorino,ne foriru! Mi petegas vin. Sinjorino!

 

Kiel prosperis al vi?

- Barbara: Bonan vesperon!

- Petro: Bonan vesperon! Kie1 prosperis al vi?

- B: Tre bone. La ekzameno estis treege facila kaj nia 1ektoro ege simpatie kaj afab1e starigis 1a demandojn. Komence mi estis tre nervoza, sed poste iom post iom mi trankvili?is. La grandega nervozeco, kiun mi sentis, kiam mi eniris la ekzamen?ambron tute ma1aperis. Mi respondis al 1a demandoj sufi?e kura?e kaj mi pensas, ke senerare, ?ar 1a lektoro tute ne korektis min.

- P: Brave! Bravisime! Mi tre ?ojas. Mi ne devos honti pri vi, kiam mi renkontos vian lektoron en 1a sidejo de 1a Klubo. Tute male, mi estos ege fiera. Fakte, vi bonege parolas kaj kiamaniere tio ?i okazas, mi abso1ute ne scias, ?ar mi ja tute ne he1pis al vi.

- B: Vi he1pis al mi, tamen nun mi ne diros kiamaniere. Eble iam... Ho, nur nun mi sentas, kie1 lacega mi estas. La matena vizito ?e frizisto...

- P: ... efektive, mi vidas, ke vi havas novan hararan?on.

- B: A? vi, viroj, se oni ne diras a1 vi, vi neniam vidas novan robon, novan hararan?on, novan... e?, ni virinoj, faras ?ion por p1a?i a1 vi, por a1tiri vian rigardon, kaj vi tute ne rimarkas niajn klopodojn.

- P: Mi ?iam rimarkas novan robon, novan puloveron, novan...

- B: ... sed ne nur la propra edzino!

- P: Mia kara. denove komenci?as la sama kanto. Vi estas ma1sane ?aluza! ?u mi ne rajtas, rigardi virinojn?

- B: Vi ne rajtas, kiam vi iras kun mi!

- P: Mi ne emas diskuti kun vi, ?ar...

- B: ... ?ar, ?ar! Tamen vi estas tiel sama, kie1 la aliaj viroj! Mi pensis, ke post la geedzi?o vi ?an?i?os, mi esperis, ke vi fari?os p1i sentema por mi, pli zorgema, mi firme kredis, ke vi dedi?os al mi pIi da tempo... 0?, terure, denove 1a kapo, e? 1a kolo do1oras...mi sentas frostotremon sur 1a tuta korpo! Terura estas tiu ?i kapdoloro!

- P: Vi tro frue elliti?is! Nun vi devas rapide enliti?i kaj dume mi preparos glaseton da varmega teo kun citronsuko.

- B: 0?,. kiel dormema mi estas!

19an  

     

太太,我求求你了!

- 马尔科: 你好!我祝贺你取得了很好的成绩。

- 芭芭拉:呵,原来是你?你好!

- : 我可以陪你逛一下吗?

- : 请吧。你今天也参加了考试吗?

- : 是的。

- : 那么你的成绩如何?

- : 非常好。

- : 我祝贺你,先生!考试中老师问了你什么问题?

- : 非常简单的问题。我必须解释接尾词-et和-eg之间的区别。你笑起来了,太太... ...

- : 是的,我是在笑,因为这实在是太简单的问题了。

- : 老师还问我,我是否讲英语、法语、德语,是否喜欢说世界语,我是否会开汽车,是否会骑机器脚踏车等等,等等。好了,课程结束了,考试也结束了...... 我很想知道,你现在的感觉怎么样?

- : 我不知道。

- : 太太,你不太愿意和我说话!

- : 我是不爱说话,因为我喜欢听而不喜欢说。正因为如此,我喜欢音乐......

- : 你最喜欢听什么曲子?

- : 你老是打听我的事情,但是你从来不提你自己。说实在的,除了世界语,你还忙些什么?你是干什么的?

- : ......“文字工作” ......好象是职员工作......在写字台上工作...... 然而,太太,我有一个非常好的建议。你我都成功地通过了考试,我们应该用某种方式庆贺一下。我建议喝杯咖啡和鸡尾酒。

- : 喝咖啡已经太晚了......

- : 那么只喝鸡尾酒,好吗?喝酒从来都不会太晚!

- : 我不爱喝酒,我不喜欢酒!

- : 你好象不喜欢我......

- : 我想...... 我想回家!再见!

- : 再...... 太太,请别走,我求求你啦!

你怎么这么兴高采烈?  

- 芭芭拉:晚上好!

- 彼得:晚上好!你怎么这么兴高采烈?

- : 太好了。考试非常非常简单,而且我们老师又非常同情地、和蔼地开始了提问。一开始我非常神经过敏,但是慢慢地就镇静了下来。当我走进考场时,强大的精神紧张就立刻消失了。我回答问题非常勇敢并且我想,肯定没有错误,因为老师完全没有纠正我。

- 彼:好极了!好极了!我太高兴了!当我在俱乐部的座位上碰到你的老师时,我不会因为你而感到羞涩了。正好相反,我会感到非常自豪。事实上,我完全不知道,你会说得这么好并且考得那么好,因为我确实完全没有帮助过你。

- : 你给过我帮助,然而现在我说不出是何种方式。可能曾经......哦,我现在才觉得我是多么的疲劳。早上在美容店......

- 彼:......原来,现在我才发现你理了一个新发型。

- : 啊,你们男人,如果别人不告诉你们,那么你们从不注意新裙子,新发型,新......唉,我们女人所做的一切都是为了讨好你们男人,为了吸引你们的注意力,然而你们却完全不注意我们的努力。

- 彼:我总在留心新裙子,新毛衣,新......

- : ......但却不是专门为自己的妻子!

- 彼:我亲爱的,又开始老调重弹了。你真是病态地吃醋了!难道我没有权力看别的女人吗?

- : 当你和我一起走的时候,你没权力!

- : 我不想和你争了,因为......

- : ......因为,因为!你怎么像个外人一样了!我看,自从我们结婚后,你就变了,我希望你变得更加疼我,更加关心我,我坚信你将奉献给我更多时间......哦,太可怕了,头甚至颈子又痛起来了......我感到全身冷的发抖!这该死的头痛!

- 彼:你起得太早了!现在你必须赶快到床上去休息,我去给你倒一杯热柠檬茶。

- : 啊,我太困了!

LA DUDEKA LECIONO

Jam nunmonate ?i venos Varsovion

- Petro: Imagu do, ke en tiu ?i letero ?i skribas, ke jam nunmonate ?i venos Varsovion.

- Barbara: Interese. Oni devos montri al ?i 1a ?efurbon, eble ?e iun lokon en la ?irka?a?o de Varsovio. Mi pensas pri ?elazowa Wola... ho, ?i nepre devus iri    a1 1a Palaco en Wilanów!

- P: Jes, oni devas pripensi kaj e? prilabori skribe ?iujn detalojn de 1a programo.

- B: Vi diris, ke ?i venos nunmonate,sed kioman tagon?

- P: La 12-an.

- B: La l2-an? Kaj kioma tago estas hodia??

- P: Hodia? estas la 4-a.

- B: La 4-a, do ?i a1venos post 8 tagoj. Oni e? povas diri, ke ?i alvenos post 7 tagoj, ?ar nun jam estas vespero. ?u ?i lo?os ?e ni?

- P: Mi ne scias, mi ne paro1is kun vi pri tio, mia kara, sed estus tre bone.Tamen, ?ajnas a1 mi, ke en sia anta?a letero, ?i skribis ion pri malmu1tekosta hotelo por turistoj.

- B: Ni interkonsentu tiel, ke, se ?i deziros, ?i 1o?u ?e ni, se ?i preferos lo?i en turista hotelo, ?i lo?u en turista hotelo. Tamen pri unu afero ni ne povas forgesi, ni nepre devas prizorgi ?ion tiel, ke ?i estu plene kontenta, ke ?i vidu ?ion, kio interesos  ?in.

- P: Mi ie havas turisman gvidlibron tra Varsovio, mi devos atente trastudi ?in, por ke mi povu  respondi a1 ?iaj demandoj.

- B: Iam vi diris, ke vi ha-vas konaton, kiu estas in?eniero, sed ekster sia profesia laboro 1i okupi?as pri turismo. Se mi bone memoras, li 1aboras kiel ?i?erono en 1a Pola Turisma-Landkoniga Societo...

- P: Jes, mi scias, pri kiu temas. Morga? mi telefonos a1 1i. Li estas tre simpatia homo kaj li certe konsentos montri a1 Eva 1a Pa1acon en Wi1a-now.

- B: Kiu tago estas la 12-a?

- P: ?i estas sabato.

- B: Tre bona tago. Sabate vi pli frue finas vian 1aboron. vi povos do prizorgi ?ion, kaj diman?e oni povos montri a1 ?i la urbon a? fari ekskurson a1 Wilanów?

- P: ?u mi ne misa?dis? Iu sonorigas ?e la pordo, ?u ne?

- B: Jes, ver?ajne estas Danjo. Estu afabla ma1fermi la pordon!

- P: Bone, Mi havas iom da laboro, mi do 1asos vin duope.

Li estas enami?inta al iu virino

- Barbara: Sa1uton!

- denove en la lito. Post kiam via edzo sciigis min pri tio, mi penis veni ?i tien kie1 eb1e plej rapide.?u estas io dan?era?

- B: Nenio dan?era. Mi simple tro frue e11iti?is post 1a ma1sano, vi scias,pro 1a ekzameno, kaj kiam mi revenis hejmen, mi sentis frostotremon sur la tuta korpo. La kuracisto timis pulmiton kaj ordonis tuj enliti?i kaj resti en 1a 1ito tiel longe ?is li decidos, ke mi jam povas e11iti?i kaj iri eksteren.

- D: Vi nepre devas obei la kuraciston. Via edzo komunikis al mi vian denovan malsani?on kun granda maltrankvilo. Li tre amas vin. Mi scias, ke vi anka? tre amas 1in. Tiel bonan geedzan paron, kiel vi amba?, oni rekontas hodia? tre malofte. Tutcerte altagrade influas tion viaj komunaj interesi?oj eksterprofesiaj.

- B: Komunaj interesi?oj?

- D: Jes, mi pensas pri Esperanto.

- B: ?uste Esperanto devigas nin.

- D: Nekredeble!

- B: Jes, jes! Li ?iam korespondis kaj p1ue korespondas kun diverslandaj esperantistinoj, 1i tre ofte montris al mi siajn koresponda?ojn,sed mi nenion komprenis. Finfine Pro tio do mi decidis lerni Esperanton.

- D: Nun mi komprenas, kial vi tie1 rapide e11ernis ?i tiun lingvon. Mi a?dis de via edzo, ke vi p1ene sukcesis en la ekzameno.

- B: Jes, efektive, kaj ?u vi jam sukcesis transdoni mian 1eteron al Tadeo Kozera?

- D: Jes.

- B: ?u? Kiam?

- D: Kiu tago estas hodia??

- B: Vendredo.

- D: Ne. Mi vo1as scii, kioma tago estas hodia??

- B: Hodia? estas la 6-a.

- D: Do, la 2-an mi transdonis a1 1i vian leteron. Mi vidis, ke li enpo?igis ?in.

- B: Do 1i ne tuj tra1egis  ?in? Kaj eb1e li tralegis ?in pli poste kaj ion diris al vi pri 1a enhavo de mia letero?

- D: Ne, li nenion diris. Mi timas, ke pri via letero li tute forgesis.

- B: Kie1 do? Ne interesas lin la opinioj de 1iaj legantoj?

- D: ?ajnas al mi, ke interesas lin io alia. interesas 1in tie1 forte, ke 1iaj vizitoj en 1a redakcio simple fari?is formala?o. ?ajnas a1 mi, ke li estas enami?inta al iu virino, kiu rekte neg1ektas lin. Mi a?dis 1in interparoli per telefono kun iu sia amiko a? konato. Kozera diris a1 li, ke 1i ne povas forveturi kune kun li al Budape?to,?ar li ser?as ur?e iun virinon, kiu tute ma1aperis. Sekve mi vidis 1in ko1eri, kiam mia ?efo petis lin rapide tralegi iun manuskripton kaj k1arigi iun miskomprenon.

- B: Tio ?i estas enigma afero!

 20an  

     

这个月她将来华沙

- 彼得: 让我们推算一下,从她写这封信到现在,这个月她将要来华沙。

- 芭芭拉:有点意思。我们必须先带她去首都,可能到华沙周围的某个地方。我考虑去泽拉佐瓦·窝拉......哦,她一定得去威拉诺乌宫!

- : 是的,我们必须考虑好,甚至记下处理每个日程的细节。

- : 你说她这个月来,但是是哪一天?

- : 是12号。

- : 12号?那么今天是几号?

- : 今天是4号。

- : 4号,那么8天后她就到了。我们甚至可以说,七天后她就到了,因为现在已经是晚上了,她住在我们家吗?

- : 我不知道,我没和她谈这件事,我亲爱的,可是这样也好。尽管我认为在她以前的信中她曾提到一点关于廉价旅馆的事。

- : 我们这样决定,如果她愿意住在我们家,就住在我们家;如果她愿意住旅馆,就住旅馆。但有一件事我们不能忘记,我们一定必须照顾好一切,使她完全满意,让她参观所有使她感兴趣的东西。

-: 我弄到了一本华沙旅行导游手册,我必须仔细地看一下,以备我可以回答她的问题。

- : 你曾经说过,你有个熟人,是工程师,而且在他的职业工作之外,他还从事旅游工作。如果我记得不错的话,他在波兰国内旅游介绍社当向导......

- : 是的,我知道这个人。明天我就打电话给他。他是个好心人并且肯定会同意带爱娃参观威拉诺乌宫

- : 12号是星期几?

- : 是星期六。

- : 这倒是个非常好的日子。星期六你下班比较早。你可以关照好一切,这样星期天我们不就可以带她参观市区或者到郊外的威拉诺乌宫吗?

- : 我没听错吧?有人在敲门,是吗?

- : 是的,好象是小妲。请去开门吧 !

- : 好了,我还有点工作,那就撇下你们二个啦。

他迷恋上了一个女人

- 芭芭拉: 你好!

- 妲奴塔: 你好!你又躺在床上了,我真担心你的健康状况。当你丈夫通知我你的情况后,我就想尽可能快地赶到你这儿来。有什么危险吗?

- : 危险倒没有。我只是在病后起得早了一点,你知道,由于考试,当我回到家时,我感到全身冷得发抖。医生担心是肺炎,并立刻命令我躺在床上休息了这么久,直到他决定,我可以起床并到外面走动。

- : 你一定要服从医生的命令。你丈夫非常不安地通知我,说你又病了。他非常爱你。我知道你也非常爱他。多么好的一对夫妻,像你们俩这样,现在真少见。完全可以肯定地说,这是你们共同的业余爱好高度影响的结果。

- : 共同的兴趣吗?

- : 是的,我想是世界语。

- : 正是世界语迫使我们这样的。

- : 真是难以置信!

- : 是的,是的!他总是和不同国家的女世界语者通信再通信,他经常把他的信件给我看,但我什么也看不懂。最终由于这个原因,我决定学习世界语了。

- : 现在我懂了,为什么你这么快就学会了这个语言。我从你丈夫那里听说,你的考试获得了圆满地成功。

- : 是的,确实如此。那么你已经把我的信转交给达得沃·科泽拉了吗?

- : 是的。

- : 是真的吗?什么时候?

- : 今天是星期几?

- : 星期五。

- : 不,我想知道,今天是几号?

- : 今天是6号。

- : 那么,2号我就把你的信转交给他了。我看见他把你的信放进口袋里了。

- : 这么说他没有马上阅读吗?可能过后他阅读了,他没对你说我信中的内容吗?

- : 没有,他什么也没说。我怀疑他完全忘了你的信。

- : 为什么会这样?他对读者的观点不感兴趣吗?

- : 据我看,他对另外一件事感兴趣,并且如此强烈地感兴趣,以至于他在编辑部的访问简单地变成了形式。我认为,他已经迷恋上了一个女人,而这个女人简直忽视了他。我曾听见他通过电话和他的一个朋友或熟人谈话。科泽拉对他说,他不能和他一起到布达佩斯去,因为他正在急忙地找一个女人,而这个女人完全消失了。随后,当我的上司要求他赶快阅读一篇手稿并解释某个疑点时,我看见他在生气。

- : 这真是件荒唐的事情!

 

LA DUDEKUNUA LECIONO

Tio ?i estas enigma afero!

- Barhara: Tio ?i estas enigma afero! Tie1 eksterordinara homo enami?inta a1 iu virino, kiu ne scias, kia trezoro estus lia amo.

- Danuta: Vi scius, kia trezoro estus lia amo, ?u ne!

- B: A?, ?esu moki pri mi. Liaj aferoj absolute ne interesas min. Se pro tiu ?i ma1fe1i?a amo naski?gus nova bonega romano, oni devus ?oji, ke li estas malbon?anca en sia amo. Tamen mi tre kompatas al li.

- D: Proust diris al iu e1 siaj amikoj: Vi havas kor?agrenojn? Tio ?i estas via ?anco." Se ni tie1 traktos ia aferon, via Tadeo Kozera havas grandan ?ancon!

- B: Kaj se tio ?i rompos 1ian animon? Mi e? timas pensi, kiom perdus nia 1iteraturo, se 1i ?esus verki. En la 50-a datreveno de 1a naski?o de ?wiatÓ- s?aw Richter, 1a granda soveta pianisto, 1i skribis porokazan artiko1on. Kiel pla?as a1 mi 1a tono de tiu ?i artikolo, kiu estas tute alia ol la ?enerale renkonteb1aj en tiaj okazoj. En 1ia artikolo, frape trafa, estas videbla granda simpleco de 1a sti1o, kiu samtempe estas tre bunta. Por ne sekvi 1a stilon de 1a kutimaj porokazaj artiko1oj, kaj muzikaj recenzoj, 1i uzis vortojn kaj paro1turnojn junule senceremoniajn. Estas k1are rimarkeb1a lia strebo 1a?eble eviti 1a stilon, sciencan". ?iun sian vidpunkton 1i motivas kiel eble p1ej sim1p1e. ?uste tiel oni devas verki. Li estas homo forta, sed samtempe sentema. ?u vi a?dis lian radio-spektaklon sub la titolo Problemo solvebla?

- D: Beda?rinde ne.

- B: Beda?ru, vere beda?ru. Tiu ?i radiospektaklo bazi?as sur genia ideo. Vere, mankas a1 mi vortoj por ?uste pritaksi ?i tiun homon, mi nur povas admiri lin.

- D: Kvankam tio ?i estas ma1faci1e rea1igebla, tamen mi devas iel interkonatigi vin amba?. ?ar duan tian entuziasmu1inon 1i ver?ajne ne havas. A?skultu! Venontsemajne en unu el la salonoj de 1a Klubo de Literaturistoj okazos bankedo. Mi demandos 1in, ?u li venos. Se 1i diros, ke jes, mi te1efonos a1 vi kaj ni iros tien duope, bone?

- B: A?, estus grandioze vidi lin kaj interparo1i kun li. Mi petegas vin, aran?u tie1, ke 1i venu. Mi havas tiel multe por diri al li...

- D: Mi rememoras nun unu frazon de Boy: Ni deziras interparo1i kun eminenta homo por ne allasi lin paro1i, kiam ni jam renkontis lin".

- B: Mi memoros pri via averto. Vidu li tie1 bone komprenas la mentalon de junaj virinoj! En Renata, la heroino de lia 1asta novelo, kiun mi 1egis en 1a semajnrevuo Kulturo", mi trovas tiom da propraj ecoj!

 

Letero de Eva

- Barbara: ?u nur ?ajnas a1 mi a? mia edzo efektive interparo1as kun iu en 1a anta??ambro?

- Danuta: Jes, li interparolas...

- Petro: Anta? momento estis ?i tie leterportisto. Miaj karaj, venis nova 1etero de Eva Kovacs...

- B: ... ?i estas tiu hungarino, kiu venos balda? a1 Varsovio...

- D: Jes, mi scias, vi iam diris.

- P: Estu afabla doni a1 mi tiun tran?ilon; mi tuj devas malfermi la koverton. Jes... dankon! La 1etero tutcerte koncernas ?ian alvenon. Pardonu, mi tuj devas tralegi ?i tiun leteron, eb1e en ?i estas io aparte grava. Momenton... a?skultu!

- Budape?to,

la 2-an de majo 1969

Kara Petro!

Finfine reali?as miaj revoj, jam balda? mi estos en Pollando. Mi jam havas pasporton kaj bileton por la voja?o.Vi demandis min, per kiu trafikilo mi venos al vi? Do, nun mi povas informi vin, ke mi ne venos per aviadilo, kiel mi anta?e planis, ?ar la voja?o  per aviadi1o estas tamen tro multekosta por mi.Mi venos per trajno, sed mi ne iros tekte al Varsovio.Unue mi vizitos Krakovon, kie mi restos du - tri tagojn kaj nur poste mi venos al vi,precize la 12-an, tiel kiel mi skribis en mia lasta letero. Mi tre ?ojas, ke jam balda?, ?ar ja post kelkaj tagoj, mi povos persone konati?i kun vi kaj via edzino, pri kiu vi tie1 mu1te skribis al mi. Kore salutas vin kaj vian edzinon

Eva

- B: Ha, ha, ha... Mi ne sciis, ke mi estis temo de viaj 1eteroj. F1anke, mi estas scivo1a, kion mia ?arma edzo skribis pri mi.

 21an  

       

这真是件荒唐的事情!

- 芭芭拉: 这真是件荒唐的事情!如此非凡的一个人竟迷恋上了一个女人,而这个女人竟不知道他的爱情是多么的珍贵。

- 妲奴塔:你知道他的爱情是多么的珍贵,是吗?

- : 啊,别嘲笑我了。他的事情我完全不感兴趣。如果由于这个不幸的爱情而诞生一个新的佳话,人们应该感到高兴,但他却在自己的爱情上碰到了厄运。我倒是很同情他。

- : 普鲁斯曾对他的一个朋友说:“你有心烦的事吗?那么你的运气快来了。”假如我们这样看问题的话,你的达得沃·科泽拉将要走桃花运了!

-: 但如果这件事摧残了他的心灵呢?我甚至不敢设想,如果他停止写作,我们的文学将遭受多么大的损失。在伟大的苏联钢琴家斯维阿托· 斯拉夫· 瑞奇特诞辰50周年之际,他写了一篇专题文章。我是多么喜欢这篇文章的情调,它完全有别与在这种场合下通常见到的其他文章。在他的文章里,既体现了简明扼要、画龙点睛的风格,但同时又非常丰富多彩。为了不追随通常专题文章的风格和音乐评论,他使用了青年人无拘束的词汇和措辞。可以明显地看到,他尽量避免使用“专业术语”的风格。他尽可能简单地展现出他的每一个观点。正因为如此,他必须写作。他是一个坚强而敏感的人。你听过他的题为“可以解决的问题”的广播剧吗?

- 妲:可惜没有。

- 芭:可惜,太可惜了!这个广播剧是基于天才的思想之上的。真的,我找不到恰当的语言来形容这个人,我只能称赞他。

- 妲:尽管有些难度,然而我还是必须想方设法介绍你们互相认识。因为他好象没有第二个你这样热心的女读者。要不这样吧!下星期文学工作者俱乐部的一个沙龙将举行一个宴会。我问问他是否参加。如果他参加,我就电话通知你,然后我们二个一起去那里,好吗?

- : 啊,能看到他并和他谈话将是多么荣幸。我求你务必安排好,请他来。我有那么多话要对他说......

- : 现在我记起了伯伊的一句话:“当我们碰到优秀的人物时,为了不让他挑剔什么,我们要与他交谈。”

- 芭:我将记住你的劝告。瞧,他如此深刻地理解年轻女人的心!在我从“文学”周报上读到的,他最近的短篇小说中的女英雄列娜塔身上,我发现了那么多特有的品质!

爱娃的来信

- 芭芭拉: 是我的幻觉,还是真的是我丈夫在前面房间里和别人在说话?

- 妲奴塔: 是的,是他在说话......

- 彼得:邮递员刚刚来过了。我亲爱的,爱娃·科瓦奇新的信件来了......

- : ...... 她就是那位马上要来华沙的匈牙利女人......

- : 是的,我知道,你曾经说过。

- : 请把那把刀给我,我马上拆开信封。好了......谢谢!这封信肯定涉及到她的到访。对不起,我马上过目这封信,可能这里面有特别重要的东西。请稍等......请听!

  --布达佩斯

1969年5月2日

亲爱的彼得!

我的梦想最终将实现,我不久就要到波兰来了。我已经领取了护照并且购买了火车票。你曾问我乘什么交通工具到你们那儿去。那么,现在我可以告诉你,我没有按原计划坐飞机来,因为坐飞机对我来说太贵了。我将坐火车来,但我不直接来华沙。我首先参观克拉科沃,在那里我逗留2到3天后就到你们那儿去,准确地说是12号,就像我上封信所说的那样。我非常高兴,马上,也就是再过几天,我就可以和你及你在信中多次提到的妻子认识了。衷心地向你和你的妻子致敬。

爱娃

 

  - : 哈,哈,哈...... 我还不知道,我倒成了你们信中谈论的话题。此外,我倒还想知道,我可爱的丈夫在信中倒底都说了我些什么。

 

  评论这张
 
阅读(497)| 评论(1)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018